09/14/20

Съобщение до акционерите на "Аурубис България" АД

Уважаеми акционери,

Ръководството на „Аурубис България“ АД Ви уведомява, че на 02.09.2020 г. бе проведено общо събрание на акционерите на дружеството, на което бе взето решение за изплащане на дивидент в размер на 12,78 лв. на акция.

Изплащането започва, считано от 15.09.2020 г.

Съгласно одобрено изменение на чл. 40 от Устава на „Аурубис България“ АД, което е обявено по делото на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, дивидентите ще се изплащат чрез банков превод по банковите сметки на акционерите, удостоверени от тях с официално удостоверение от банка, след представяне на документ за самоличност на физическото лице или на представителя на юридическото лице - акционер, и след установяване вписването на съответния акционер в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД. За целта следва да бъде подадено Искане за изплащане на дивидент. Искането за изплащане на дивидент може да бъде изтеглено в електронна форма от  приложеният файл тук, както и получено на хартиен носител в седалището на „Аурубис България“ АД, считано от 15.09.2020 г. или в Информационен център на „Аурубис България“ АД в гр. Пирдоп, считано от 01.10.2020 г. Представителите на акционерите, упълномощени да получат дивидента, трябва да представят в допълнение изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Font size
Glossary
onoff
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.