• Home  ›
  • News and publications  ›
  • Announcements  ›
  • Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за покриване на собствено потребление на „Аурубис България“

12/30/20

Уведомление за инвестиционно предложение: „Ремонт и разширение на инфраструктурата на територията на „Аурубис България“ АД“

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Аурубис България” АД

2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт и разширение на инфраструктурата на територията на „Аурубис България“ АД“. 

Съответната информация за инвестиционното предложение, съгласно чл.4, ал.3 на Наредбата за ОВОС, е налична в РИОСВ-София и е представена по-долу.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, 1618 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

За контакти: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); 2070 гр. Пирдоп, Промишлена зона; GSM 0878 505 175

Приложение (информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС):

Font size
Glossary
onoff
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.