02/17/20

Групата „Аурубис“ изпълнява пазарните очаквания за първото тримесечие на финансовата 2019-2020 година

Оперативната печалба преди данъци е 31 млн. евро

Затварянето за планов ремонт в Хамбург оказва влияние върху резултата с 34 млн. евро

(Хамбург) Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) в размер на 31 млн. евро за първото тримесечие на финансовата 2019-2020 година (40 млн. евро за същия период на предходната година). Този резултат отговаря на очакванията на капиталовия пазар.

Оперативната печалба преди данъци е повлияна значително от планираното затваряне за техническо обслужване на завода в Хамбург през октомври и ноември миналата година. „Успешно извършихме текущия ремонт в Хамбург в рамките на планираните срокове и бюджет. Всички предвидени инвестиции и мерки бяха осъществени. Очакваме значително подобрение в използването на мощностите и по-високи стойности за обработения концентрат“, заяви председателят на Изпълнителния съвет на Групата „Аурубис“ Роланд Харингс. Плановият ремонт оказа влияние върху резултата с около 34 млн. евро за първото тримесечие. През първото тримесечие на предходната финансова година непланираните затваряния повлияха печалбата с около 25 млн. евро.

Групата „Аурубис“ генерира приходи от 2 709 млн. евро за първите три месеца на финансовата година 2019-2020 (2 614 млн. евро за същия период на предходната). Оперативната възвръщаемост на основния капитал (ROCE) намалява от 11.3% до 7.6% за двата съпоставими периода на годишна база, поради по-ниските резултати през последните четири тримесечия. Нетният паричен поток към края на първото тримесечие се подобрява значително до -93 млн. евро в сравнение с -308 млн. евро за същия период на предходната финансова година.

Цялото съобщение.