Подпомагане на възрастните хора и хората в неравностойно положение

Грижата за възрастните хора и хората в неравностойно положение е от първостепенна важност в социалната политика на Аурубис България, като компанията декларира траен ангажимент към подпомагането и овластяването на тези уязвими групи.

Реализирани проекти:

  • Подпомагане на пенсионерските клубове и клубовете на инвалида в региона;
  • Подпомагане на общинска фирма за хора с увреждания „Пролет“, гр. Пирдоп;
  • Подпомагане на деца с увреждания, нуждаещи се от лечение, рехабилитации и др.
Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.