Атмосферен въздух

Следвайки нашите водещи принципи, ние си поставяме годишни цели за опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването, като прилагаме най-добрите техники и практики. Все по-ниското ниво на замърсеност в района на завода - е резултат от продължаващото допълнително развитие и модернизация на производствения процес и стабилното функциониране на съоръжението за производство на сярна киселина и двете газоочистващи системи.

През последните години са предприети множество технически и организационни мерки да поддържаме висока степен на контрол на емисиите и минимизиране на всички изпускания на вредни вещества във въздуха и водите.

Аурубис България има изградена Система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която функционира от 1999 г. и включва четири пункта за мониторинг. Във всичките четири пункта се извършва непрекъснат мониторинг на серен диоксид, като в един от тях се извършва мониторинг и на фини прахови частици.

Емисиите на SO2 (Kg/t) във въздуха, на тон продукция на мед, са намалели с 96 % от 2000 г. насам.

 

 

Праховите емисии (g/t), на тон продукция на мед, са намалели с 99,6 % от 2000 г. насам.

Основните стъпки в тази връзка са следните:

  • многобройни модернизации на двете линии на съоръжението за производство на сярна киселина (2001 - 2014 г.)
  • замяна на мазутните сушилни пещи с парни такива (2001 - 2002 г.)
  • първата (конвенционална) система за очистване на отпадъчни газове (2007 г.)
  • втората система за очистване на отпадъчни газове (2016).

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.