Повърхностни води

През последните няколко години значително е подобрена ефективността на съществуващите пречиствателни станции за отпадъчни води. Изцяло са подновени канализационните мрежи за промишлени и битово-фекални отпадъчни води и е извършена частична реконструкция на дъждовно-дренажната канализация. Реконструирани са локалните пречиствателни съоръжения (маслено-водни сепаратори и утаители) и са изградени нови, с което е предотвратено постъпването на нефтопродукти в заустваните отпадъчни води.

 

 

За постигане на допълнителни подобрения по отношение на качеството на водите, през 2014 г. е открита нова пречиствателна станция за отпадъчните води от дъждовно-дренажната канализация. Проектният и капацитет е 250 м3/час., а инвестицията надхвърля 10 млн. лева. Чрез нови канализационни клонове, дъждовно-дренажните води от цялата промишлена територия се насочват към пречиствателната станция за третиране до постигане на параметрите за заустване. Буферните басейни за задържане на водното количество при проливни дъждове  са с общ обем от 46 500 м3. Технологията, проектът и оборудването са разработени от германската фирма „ЕnviroChemie”. Процесът е напълно автоматизиран. Софтуерът за управление е PCS-7, V8 на германската фирма „Siemens” и е внедрен от Групата по автоматизация на Аурубис България АД. Строителните дейности по проекта са реализирани от консорциум „ПОРТ Билд Инженеринг”, който е съставен изцяло от фирми от региона (Полистрой 21, Олопласт, Рейж, Транс Билд и Химгардсистем).

Ефективното използване на водните ресурси и намаляването на консумацията на вода е друга основна корпоративна цел, при изпълнението на която също се регистрира значително подобрение. Общата консумация на вода в Аурубис България през 2017 г. е намаляла с около 30% спрямо консумацията през 2003 г.

Емисиите на метали във водите (g/t), на тон продукция на мед, са намалели с 97% от 2000 г. насам.

Основните стъпки за намаляването им са както следва:

  • пускане в експлоатация на 2-ро и 3-то стъпало на пречиствателната станция за производствени отпадни води (2005 - 2006 г.)
  • реконструкция и модернизация на канализацията за производствени (кисели) отпадъчни води (2006-2008г.г.).
  • реконструкция и модернизация на канализациите за битово-фекални (2010-2011г.г.) и дъждовно-дренажни (2012-2015г.г.) отпадъчни води.
  • пускане в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация (2014 г.).
Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.