Повърхностни води

През последните няколко години значително е подобрена ефективността на съществуващите пречиствателни станции за отпадъчни води. Изцяло са подновени канализационните мрежи за промишлени и битово-фекални отпадъчни води и е извършена частична реконструкция на дъждовно-дренажната канализация. Реконструирани са локалните пречиствателни съоръжения (маслено-водни сепаратори и утаители) и са изградени нови, с което е предотвратено постъпването на нефтопродукти в заустваните отпадъчни води.

 

 

За постигане на допълнителни подобрения по отношение на качеството на водите, през 2014 г. е открита нова пречиствателна станция за отпадъчните води от дъждовно-дренажната канализация. Проектният и капацитет е 250 м3/час., а инвестицията надхвърля 10 млн. лева. Чрез нови канализационни клонове, дъждовно-дренажните води от цялата промишлена територия се насочват към пречиствателната станция за третиране до постигане на параметрите за заустване. Буферните басейни за задържане на водното количество при проливни дъждове  са с общ обем от 46 500 м3. Технологията, проектът и оборудването са разработени от германската фирма „ЕnviroChemie”. Процесът е напълно автоматизиран. Софтуерът за управление е PCS-7, V8 на германската фирма „Siemens” и е внедрен от Групата по автоматизация на Аурубис България АД. Строителните дейности по проекта са реализирани от консорциум „ПОРТ Билд Инженеринг”, който е съставен изцяло от фирми от региона (Полистрой 21, Олопласт, Рейж, Транс Билд и Химгардсистем).

Ефективното използване на водните ресурси и намаляването на консумацията на вода е друга основна корпоративна цел, при изпълнението на която също се регистрира значително подобрение. Общата консумация на вода в Аурубис България през 2017 г. е намаляла с около 30% спрямо консумацията през 2003 г.

Емисиите на метали във водите (g/t), на тон продукция на мед, са намалели с 97% от 2000 г. насам.

Основните стъпки за намаляването им са както следва:

  • пускане в експлоатация на 2-ро и 3-то стъпало на пречиствателната станция за производствени отпадни води (2005 - 2006 г.)
  • реконструкция и модернизация на канализацията за производствени (кисели) отпадъчни води (2006-2008г.г.).
  • реконструкция и модернизация на канализациите за битово-фекални (2010-2011г.г.) и дъждовно-дренажни (2012-2015г.г.) отпадъчни води.
  • пускане в експлоатация на пречиствателната станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация (2014 г.).