Потребление на енергия

Разходът за електроенергия е  пропорционален на индиректните емисии на парникови газове от производството на мед (анодна и катодна) , поради което намаляването на общата и специфична консумация на електричество е основен приоритет на компанията.

За целта, в Аурубис България функционира система за управление на енергийната ефективност. В резултат на положените усилия, технологични подобрения и оптимизация на процесите, общата консумация на електрическа енергия бе намалена с почти 40% за последните десет години.

От 2007 г. Аурубис България е участник в схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии на парникови газове. До 2012 г. схемата покрива само парокотелната централа в Аурубис България. Считано от 2012г.  в схемата е включено и металургичното производство.

С навлизането през 2021 г. в новата фаза IV на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове, в Аурубис България се изменят правилата за мониторинг и докладване на емисиите на СО2, във връзка с което предстои изготвянето на нов план за мониторинг на парникови газове.

Аурубис България постоянно полага усилия за подобряване на енергийната ефективност, фокусирайки се върху организационни и технологични решения. Подобрението на енергийната ефективност допринася не само за намаляване на директните и индиректни емисии на парникови газове, но също така намалява и разходите, което увеличава конкурентоспособността на организацията в световен мащаб.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.