Основни цели и мерки в областта на опазването на околната среда

Мярка

Степен на изпълнение / Дата / Следващи стъпки

Статус

Предотвратяване на неорганизираните емисии от охлаждането на конверторна шлака

Изграждане на нова инсталация за  охлаждане на шлаки


• Разрешение за строеж, получено през февруари 2018 г.
• Окончателното въвеждане в експлоатация се очаква до края на 2019 г.

В процес на изпълнение (строителство)

Намаляване на емисиите на неразтворени вещества от пречиствателната станция за производствени отпадни води

Монтаж на нови пясъчни филтри към съществуващата пречиствателна станция за производствени отпадъчни води

• Разрешение за строеж, получено през октомври 2018 г.                     

• Окончателното въвеждане в експлоатация се очаква до края на 2019 г.

В процес на изпълнение (строителство)

Намаляване на праховите емисии от системата за пневмотранспорт ниско налягане

• Проучване на възможностите за оптимизация
• Изпълнение на монтажните работи по време на следващия основен ремонт на топилна пещ (през юни 2019 г.)

В процес на изпълнение

Рекултивация на депото за фаялит (етап III) след неговото извеждане от експлоатация през ноември 2018 г.

• Разрешение за строеж, получено през декември 2018 г.  

• Окончателно (завършване на санирането) - Очаква се въвеждане в експлоатация до края на 2020 г.

В процес на на изпълнение (строителство)

 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.