Опазване на околната среда

Поради естеството на материалите, чрез които се осъществява процеса на  металургично производство, неизбежно е влиянието, което се оказва върху околната среда. Извършва  се непрекъсната оптимизация на този процес, за  да се намали въздействието върху околната среда, като това е основен приоритет на Аурубис България.

От приватизацията на предприятието през 1997 г. до сега за модернизиране са вложени близо € 600 млн., като € 100 млн. от тях са използвани за изпълнение на мерките, предприети за подобряване на представянето на компанията по отношение на околната среда. Важна инвестиция е осъществена между 2006 и 2008 г. за изграждането на газоочистваща система на стойност от € 12.5 млн.

В съответствие с основната модернизация през последните години бяха построени и пуснати в експлоатация и две нови основни съоръжения за опазване на околната среда. Новата пречиствателна станция за дъждовни води е открита през ноември 2014 г. Станцията обработва дъждовна и дренажна вода от производствената площадка на компанията с площ от 4 km², за да се намалят водните емисии.

Новата втора система за очистване на отпадъчни газове е в експлоатация от март 2016 г. Използва се модерна технология за производство на сярна киселина, която е уникална за България и за световната пиро-металургична индустрия. Тази нова инсталация за контрол на емисиите допълнително намалява атмосферните емисии на серен диоксид, вкл. неорганизираните такива, от металургичното производство.

 

 

„Аурубис“ поема своята отговорност за опазването на околната среда. Доколкото, опазването на природната среда и биологичното разнообразие са част от екологичните ни цели, компанията непрекъснато подобрява условията на живот и природата, като доброволно възстановява засегнатите площи чрез засаждане на треви, храсти и дървета. Депата за остатъчни материали на територията на „Аурубис България“ се рекултивират като част от процедурата за тяхното закриване.

Други екологични проекти, които допълнително намаляват емисиите, също водят до положително въздействие върху околната среда. Намаляването на емисиите на метали във водата, например, подобри условията на живот в реките.

От 2006 г. „Аурубис България“ прилага система за управление на околната среда ISO 14001. Последната ресертификация и преход към новите изисквания на ISO 14001 от 2015 г. приключи успешно през 2018 г. Външните одити на системата за управление включват преглед на данните за околната среда, спазване на законовите разпоредби и проверка дали приложимите в тази връзка оперативни процеси са достатъчно ефективни.

Металургичното производство в Пирдоп е част от Схемата на ЕС за търговия с емисии от 2008 г. „Аурубис България“ непрекъснато подобрява своята енергийна ефективност. Амбицията е да се инвестира в допълнителни мерки за опазване на околната среда и намаляване енергоемкостта на оборудването.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.