Водачи на товарни автомобили

I.

Администратор

 

 

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

                Промишлена зона

                2070 Пирдоп

                България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

 

 

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, Аурубис България АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Тел.:         +359 7286 2280

Факс:       + 359 7286 2646

 

 

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на водачи на товарни автомобили в „Аурубис България“ АД

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За водачи на товарни автомобили, предназначени за товарене на готова продукция от „Аурубис България“ АД, дружеството събира и обработва следните данни:

 

 • Имена;
  • ЕГН;
  • No на лична карта или друг документ за самоличност;
  • Дата на раждане;
  • Снимка;
  • Тел. номер (мобилен);
  • Рег No на влекач и ремарке;
  • Копия от документи за квалификация, правоспособност и обучения, съгласно изискванията на международната ADR конвенция за превози на опасни товари.

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели.

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение, осигуряване на сигурността на помещенията на компанията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу всякакви възможни рискове;
  • Оперативен мениджмънт - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например товаро – разтоварни дейности, комуникация, администриране на застрахователни искове, вътрешни процедури за здраве и безопасност и други. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да управлява своите материални и финансови ресурси, да поддържа бизнес отношения с партньорите си, както и да управлява ефективно своя бюджет и графици за експедиция;
  • Съответствие нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до международната ADR конвенция за превози на опасни товари, данъчно, митническо, здравно, търговско, и др. приложимо законодателство. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на дружеството, на приложими спрямо него, правни задължения.

 

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца.  Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закона за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година. Всички останали данни се обработват за период до 5 години.

 

Вие предоставяте личните си данни на дружеството доброволно. Ако не предоставите личните си данни, компанията няма да може да Ви допусне да извършвате товаро-разтоварни дейности, защото няма да е в състояние да изпълни свои легитимни интереси и/ или правни задължения.

 

 

 

 

2.

За водачи на товарни автомобили, различни от описаните в т.1, дружеството събира и обработва следните данни:

 

 • Имена;
  • ЕГН;
  • Снимка;
  • Рег No на МПС (влекач и ремарке);
  • Копия от документи за квалификация, правоспособност и обучения, съгласно изискванията на международната ADR конвенция за превози на опасни товари и други.

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели.

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение, осигуряване на сигурността на помещенията на компанията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу всякакви възможни рискове;
  • Оперативен мениджмънт - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например товаро – разтоварни дейности, комуникация, администриране на застрахователни искове, вътрешни процедури за здраве и безопасност и други. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да управлява своите материални и финансови ресурси, да поддържа бизнес отношения с партньорите си, както и да управлява ефективно своя бюджет и графици за експедиция;
  • Съответствие нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до международната ADR конвенция за превози на опасни товари, данъчно, митническо, здравно, търговско, и др. приложимо законодателство. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на дружеството на приложими спрямо него правни задължения.

 

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца.  Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закона за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година. Всички останали данни се обработват за период до 5 години.

 

Вие предоставяте личните си данни на дружеството доброволно. Ако не предоставите личните си данни, компанията няма да може да Ви допусне да извършвате товаро-разтоварни дейности, защото няма да е в състояние да изпълни свои легитимни интереси и/ или правни задължения.

 

Основанието за обработване на данните по точка III (1 и 2) е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679;

 

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

 

1.

В случаите, когато други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели.

 

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

 

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за набиране и обработване на лични дани от охранителни фирми и други. Тези обработващи ще работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и ще съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на компанията.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Извън тези две обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато Вие сте дали съгласие данните Ви да бъдат предоставяни.

 

 

VI.

Вашите права като „Субект на данни“

 

 

 

Засегнатите лица имат следните права:

                                                                                

 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, компания няма да може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на Вашето съгласие.

 

 • Право да поискате информация, относно съхранението и обработването на личните Ви данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, можете да поискате информация, относно целите на обработване; категориите лични данни; категориите получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да изискате коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу такова обработване; начина за набиране на Вашите данни, ако те не са били набрани от компанията; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съдържание на информация за детайлите.

 

 • Право да поискате незабавно коригиране или допълване на Вашите лични данни (член 16 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате изтриването на личните Ви данни, които се съхраняват от компанията, ако обработването на тези данни не е необходимо за: 1) Упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение; 3) В обществен интерес; 4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността им; ако обработването е незаконно;  компанията не се нуждае повече от личните Ви данни, но Вие отказвате изтриването им, защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако сте възразили срещу обработването, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

 • За да упражните правата си по горните точки следва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:                     гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:                + 359 886 131 999

              Имейл:                    d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

 • Имате право, съгласно член 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:                   гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:                      02 9153525

        Имейл:                  kzld(at)cpdp.bg

 

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

 

·         Имате право право да подадете жалба и в централата на Групта Аурубис, като изпратите имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

 

 

VII.

Право на възразяване

 

 

 

Ако Вашите лични данни се обработват законосъобразно, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Вие имате правото, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да възразите срещу обработката на тези данни, ако имате по-основателна законосъобразна причина.

Ако искате да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova@aurubis.com

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.