Служители

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

               

                Промишлена зона

                2070 Пирдоп

                България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, Аурубис България АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Тел.:         +359 7286 2280

Факс:       + 359 7286 2646

 

 

Събиране и обработване на личните данни на служители на „Аурубис България“ АД

 

Необходими лични данни, които се набират директно от лицето под писмена и/ или устна форма преди встъпване в трудови или други гражданскоправни взаимоотношения:

 

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, личен тел. номер, личен имейл адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;

 

 • Друга информация: имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права линия и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;

 

 • Автобиографии, резюмета, кандидатури, референции, оферти.

 

 

 

Необходими лични данни, които се набират директно от лицето в писмена форма при встъпване и по време на трудовите взаимоотношения:

 

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;
  • Финансови данни: номер на банкова сметка, данъчна информация, информация за плащане;
  • Копия от документи за квалификация, правоспособност и обучения, съгласно законовите изисквания и процедурите на „Аурубис България“ АД.
  • Друга информация: имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права линия и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;
  • Чувствителни лични данни -  данни за здравословното състояние и свидетелство за съдимост, за определени позиции.

 

 

Необходими данни, които се генерират от компанията в писмена или устна форма:

 

 • Информация относно заетостта, напр. заплата, история на заетостта и компенсациите, професионално развитие, отпуск, болнични, ниво на заплащане, информация за представянето (включително оценка на работата, вътрешнa комуникация относно резултатите от работата и присъствието), други.

 

 

Необходими лични данни, които се набират директно от лицето в писмена или устна форма, получават се от трети страни (медицински прегледи, изследвания, консултации, документи за временна неработоспособност) или се генерират от Служба трудова медицина по време на трудовите взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, телефон;
  • Фамилна обремененост - по отношение на социално значими заболявания;
  • Трудова дейност - професионален маршрут; трудоустрояване;
  • Здравен статус - прекарани в миналото заболявания; хронични заболявания; вредни навици; резултати от медицински прегледи, изследвания, консултации; инвалидизация; трудови злополуки и данни за временна неработоспособност.

 

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели.

 

 

Обработването на данните по т. III (1-5) служи за следните цели:

 

·         Управление на взаимоотношенията Ви с Дружеството – включително, но неограничаващи се до дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите и граждански правоотношения и изготвяне на документи на лицата в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др.); администриране на заплати, бонуси, отпуски, социални придобивки, командировки и др. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание изпълнение на договорните задължение на „Аурубис България“ АД към Вас;

 

 • Управление на персонала - включително, но неограничаващи се до обичайните бизнес практики, свързани с планирането, набирането и наемането на персонал; управление и подобряване на ефективността на работната сила, програми за възнаграждения и обезщетения; управление на представянето, обучение и развитие; напредък и планиране на заместници;  контрол върху спазването на Вашите законови и договорни задължения, както и на задълженията Ви, произтичащи от вътрешнокорпоративни политики и процедури; вътрешно отчитане; провеждане на дисциплинарни производства; защита на правата и интересите на дружеството в рамките на различни административни и съдебни процедури. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството, свързани с необходимостта да развива бизнеса си по устойчив начин и да повишава своята и на служителите си ефективност, както и с нуждата да осигури спазването от служителите си на приложимите спрямо тях законови, договорни или вътрешнокорпоративни изисквания;

 

 • Оперативен мениджмънт - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например: поддържане и наблюдение на използването на вътрешни мрежи и информационни системи, отчитане на бизнес пътувания и разходи, вътрешни програми за здраве и безопасност, изготвяне на пълномощни, администриране на застрахователни искове, предоставяне за ползване на служебни автомобили, подготовка на служебни командировки, пътувания и резервации и други. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да управлява своите материални ресурси и работна сила, включително да осигури мрежова и информационна сигурност в своята организация, както и да управлява ефективно своя бюджет;

 

 • Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрола на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията на компанията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу всякакви възможни рискове;

 

 • Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, трудово и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на дружеството, на приложими спрямо него, правни задължения.

 

Изображенията от видеозаснемането се обработват и пазят за период до 2 месеца от създаването им. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закона за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година. Личните Ви данни, въведени в системата за контрол на достъпа, се обработват и пазят за период до 5 години от прекратяване на трудовото или гражданско правоотношение, разплащателните ведомости се съхраняват за период до 50 години.

Всички останали лични данни ще се съхраняват за срок от 11 (единадесет) години след прекратяване на правните Ви отношения с Дружеството, какъвто е срокът на абсолютната давност за данъчни задължения, освен ако в рамките на този срок те са станали необходими за установяването, упражняването или защитата по евентуални правни претенции или административни производства срещу „Аурубис България“ АД. В този случай личните данни ще се съхраняват до окончателното приключване на съответната процедура, във връзка с която се съхраняват.

 

Вие предоставяте личните си данни на дружеството доброволно. Ако не предоставите личните си данни, дружеството няма да може да сключи с Вас договор или няма да е в състояние да изпълнява задълженията си по такъв договор, или Вие няма да имате възможност да се възползвате от определени социални придобивки/ да участвате в определени процеси и проекти в Дружеството.

 

Основанието за обработване на данните по точка III е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, събираме и обработваме лични данни, само ако сте ни ги пердоставили доброволно, като:

 

Допълнителни лични данни, които се набират и обработват при писмено заявено желание от страна на работника/служителя:

 

 • Семейно положение - наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години
  • Идентификационни данни за членове на семейството: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, телефон;
  • Синдикална принадлежност на работника/служителя.

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 

 • Социална отговорност – включително, но неограничаващи се до дарение, спонсорство, допълнителни придобивки за работниците/служителите и членовете на техните семейства, адресиране на въпроси за трудовите взаимоотношения и здравноосигурителни искове;
  • Данни за синдикалната принадлежност на работника/служителя са необходими само при изявено писмено женалие от негова страна, с цел ползване на по-благоприятните условия за трудовоправни придобивки договорени в Колективния трудов договор /КТД/, удържане от заплатата на членски внос, погасителни вноски за ВСК и др;

 

Данните по т. IV се съхраняват до 5 години от оттегляне на съгласието Ви.

 

Ако даден служител предостави на „Аурубис България“ АД лични данни на членове на неговото семейство (напр. за да могат тези лица да ползват определени социални придобивки) или на каквито и да било други трети лица, задължение на този служител е да:

 • предостави на тези лица цялата информация, необходима за законосъобразното разкриване на личните им данни на „Аурубис България“ АД и за последващото им обработване за целите, за които са предоставени; и
  • получи съгласието на третите лица за такова предоставяне на личните им данни и последващо им обработване от страна на „Аурубис България“ АД, ако такова съглаие е необходимо.

 

Обработването на лични данни за тези цели се основава на Вашето съгласие, което Вие изразявате недвусмислено, чрез доброволно предоставяне от Ваша страна на документи и информация, необходими за  целите на конкретния случай. Вие може да оттеглите съгласието си по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителната компания, застрахователни дружества, мобилни оператори, туристически агенции, транспортни фирми, пенсионно осигурителни компании, правни консултанти и други трети страни, с които „Аурубис България“ има сключени договори за предоставяне на обучение, медицински, счетоводни и други услуги. Тези обработващи ще работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и ще съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на компанията.

 

Горепосочените данни, за горепосочените цели, ще бъдат предоставяни на други компании от Аурубис Груп само в необходимия, за целите на обработването, обем.

 

Извън тези две обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато Вие сте дали съгласие данните Ви да бъдат предоставяни.

 

Вашите права като „Субект на данни“

 

Лицата, които предоставят личните си данни - Засегнатите лица, имат следните права:

                                                                                

 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, компания няма да може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на Вашето съгласие.

 

 • Право да поискате информация, относно съхранението и обработването на личните Ви данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, можете да поискате информация, относно целите на обработване; категориите лични данни; категориите получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да изискате коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу такова обработване; начина за набиране на Вашите данни, ако те не са били набрани от компанията; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съдържание на информация за детайлите.

 

 • Право да поискате незабавно коригиране или допълване на Вашите лични данни (член 16 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате изтриването на личните Ви данни, които се съхраняват от компанията, ако обработването на тези данни не е необходимо за: 1) Упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение; 3) В обществен интерес; 4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността им; ако обработването е незаконно;  компанията не се нуждае повече от личните Ви данни, но Вие отказвате изтриването им, защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако сте възразили срещу обработването, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

 • За да упражните правата си по горните точки, трябва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:                     гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:                + 359 886 131 999

              Имейл:                    d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

 • Имате право, съгласно член 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:                   гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:                      02 9153525

        Имейл:                  kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

 

·         Имате право да подадете жалба и в централата на Аурубис Груп, като изпратите имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

 

Право на възразяване

 

Ако Вашите лични данни се обработват законосъобразно, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Вие имате правото, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да възразите срещу обработката на тези данни, ако имате по-основателна законосъобразна причина.

Ако искате да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova@aurubis.com

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.