Служители на външни фирми

I.

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

„Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на работници и служители на „Аурубис България“ АД

1.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена и/ или устна форма преди встъпване в трудови или други гражданскоправни взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, личен тел. номер, личен имейл адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;
 • Друга информация: В съответствие с политиките на дружеството за превенция конфликт на интереси, се набират имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;
 • Автобиографии, резюмета, кандидатури, референции, оферти.

 

2.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена форма, при встъпване и по време на трудовите взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;
 • Финансови данни: банкови детайли, данъчна информация.
 • Копия на дипломи, свидетелства за управление на МПС, свидетелства за квалификация, сертификати и др. документи, свързани с обучения, съгласно законовите изисквания и процедурите на „Аурубис България“ АД.
 • Друга информация: В съответствие с политиките на дружеството за превенция конфликт на интереси, се набират имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права и по съребрена линия - до втора степен включително, както и родство по сватовство – до втора степен включително;
 • Чувствителни лични данни - здравословни данни, свидетелства за съдимост за определени позиции.

 

3.

Необходими данни, които се генерират от „Аурубис България“ АД, в писмена или устна форма:

 • Информация относно възнаграждението, история на заетостта, професионално развитие, отпуск, болнични, информация за представянето (включително оценка на работата, вътрешни комуникация относно резултатите от работата и присъствието), други.

 

4.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена или устна форма, получават се от трети страни (медицински прегледи, изследвания, консултации, документи за временна неработоспособност) или се генерират от Служба трудова медицина по време на трудовите взаимоотношения:

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, телефон;
 • Фамилна обремененост - по отношение на социално значими заболявания;
 • Трудова дейност - професионален маршрут; трудоустрояване;
 • Здравен статус - прекарани в миналото заболявания; хронични заболявания; вредни навици; резултати от медицински прегледи, изследвания, консултации; инвалидизация; трудови злополуки и данни за временна неработоспособност.

 

5.

Видеозаснемане:

·         на територията на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели.

·         на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

 

Снимков материал:

·         на територията на „Аурубис България“ АД се извършва заснемане на работници/ служители, предназначено за доказване на нарушения.

 

6.

Необходими лични данни, които се набират директно от работника/ служителя (субекта), в писмена или устна форма, получават се от трети страни (медицински прегледи, изследвания, консултации, документи за временна неработоспособност) или се генерират от Служба трудова медицина по време на пандемични периоди, в случай че служителят има симптоми или директен контакт със заразено лице:

·         Идентификационни данни: имена, адрес, тел. номер, позиция;

·         Данни за пътувания – посетена локация ( по бизнес или лични причини) през последните 14 дни;

·         Кантакти в семейството: имена

·         Контакти в Аурубис България АД: имена, позиции, компания;

·         Записи за специфични пандемични симптоми;

·         Резултати от специфични пандемични тестове;

·         Телесна температура.

 

 

Обработването на данните по т. III (1-6) служи за следните цели:

·         Управление на взаимоотношенията на работника/ служителя с Дружеството – включително, но неограничаващи се до дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения и изготвяне на документи в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др.); администриране на заплати, бонуси, отпуски, социални придобивки, командировки и др. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание изпълнение на договорните задължение на Аурубис България към работника/ служителя;

·         Управление на персонала - включително, но неограничаващо се до обичайните бизнес практики, свързани с планиране, набиране и наеманена персонал; управление и подобряване на ефективността на работната сила, програми за възнаграждения и обезщетения; управление на представянето, обучение и развитие; планиране на заместници; контрол върху спазването на законови и договорни задължения, както и на задълженията, произтичащи от вътрешни политики и процедури; вътрешно отчитане; провеждане на дисциплинарни производства; разследване на инциденти и трудови злополуки; защита на правата и интересите на дружеството в рамките на различни административни и съдебни процедури. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България, свързани с необходимостта да развива бизнеса си по устойчив начин и да повишава своята и на служителите си ефективност, както и с нуждата да осигури спазването от служителите на приложимите спрямо тях законови, договорни или вътрешни изисквания.

·         Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение; осигуряване на сигурността на помещенията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу възможни рискове.

·         Оперативно управление - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например: поддържане и наблюдение на използването на вътрешни мрежи и информационни системи; отчитане на бизнес пътувания и разходи; управление на здравословни и безопасни условия на труд; защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето; изготвяне на пълномощни; администриране на застрахователни искове; предоставяне за ползване на служебни автомобили; подготовка на служебни командировки; пътувания и резервации и други. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да управлява своите материални ресурси и работна сила, включително да осигури мрежова и информационна сигурност в своята организация, както и да управлява ефективно своя бюджет.

·         Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, трудово и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на Аурубис България на приложими правни задължения.

 

Личните данни се съхраняват за период до 11 (единадесет) години след приключване на договорните отношения на работника/ служителя (субекта) с Аурубис България“ АД, какъвто е срокът на абсолютната давност за данъчни задължения, освен ако в рамките на този срок те са станали необходими за установяването, упражняването или защитата по евентуални правни претенции или административни производства срещу „Аурубис България“ АД. В този случай личните данни се съхраняват до окончателното приключване на съответната процедура.

 

Данните, въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години от прекратяване на трудовото правоотношение.

 

Разплащателните ведомости и здравните досиета се съхраняват за период до 50 години след прекратяване на трудовото правоотношение на работника/ служителя.

 

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца, в съответствие със Закон за частната охранителна дейност. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закон за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

Снимковите материали на работници/ служители, се обработват за период до 5 год. от извършване на нарушение, освен ако в рамките на този срок те са станали необходими за установяването, упражняването или защитата по евентуални правни претенции или административни производства срещу „Аурубис България“ АД. В този случай се обработват до окончателното приключване на съответната процедура.

Лични данни, които се обработват при инциденти или трудови злополуки, се съхраняват за период до 5 г. след настъпване на събитието.

 

Здравни досиета за целите на предотвратяване на пандемии/ епидемии се обработва за период до 2 месеца, след окончателното обявяване на края на пандемията/ епидемията.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2 седмици.

 

Работниците и служителите на „Аурубис България“ АД предоставят личните си данни доброволно. Ако не ги предоставят, за „Аурубис България“ АД е невъзможно да сключи договор с работника/ служителя и не е в състояние да изпълнява задълженията си по такъв договор, или няма да може да изпълнява задълженията си към обществения интерес в областта на общественото здраве, като защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето, или работника/ служителя няма да има възможност да се възползва от определени социални придобивки/ да участва в определени процеси и проекти в дружеството.

 

Основанията за обработване на данните по точка III, (1- 6) са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка з) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, Член 9, параграф 2, точка и) от Регламент (Е) 679/ 2016.

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от изброените в т. III, се събират и обработват лични данни, само ако са предоставени доброволно от работника/ служителя (субекта), като:

 

1.

Лични данни, които се набират и обработват след писмено заявено желание от страна на работника/ служителя (субекта)

·         Данни за семейно положение – наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години

 • Идентификационни данни за членове на семейството: имена, личен адрес, дата на раждане, ЕГН, телефон;
 • Данни за синдикална принадлежност.

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • Социална отговорност – включително, но неограничаващи се до дарение, спонсорство, допълнителни придобивки за работници и служители, и членовете на техните семейства, адресиране на въпроси за трудовите взаимоотношения и здравноосигурителни искове;
 • Данни за синдикалната принадлежност на работника/ служителя (субекта) са необходими с цел ползване на по-благоприятните условия за трудовоправни придобивки, договорени в Колективния трудов договор /КТД/, удържане от заплатата на членски внос, погасителни вноски за ВСК и др.;

 

Ако работникът/ служителят (субектът) предостави на „Аурубис България“ АД, лични данни на членове на семейство, негово задължение е да:

 • предостави цялата информация, необходима за законосъобразното разкриване на личните им данни на „Аурубис България“ АД и целите, за които са предоставени; и
 • получи съгласието им за такова предоставяне на личните им данни и последващото им обработване от страна на „Аурубис България“ АД, ако такова съгласие е необходимо.

 

Обработването на тези лични данни се основава на съгласието на работника/ служителя, което е изразено недвусмислено, чрез доброволно предоставяне на документи и информация, необходими за  целите на конкретния случай. Работникът/ Служителят (субектът) може да оттегли съгласието си по всяко време, чрез изпращане на имейл до Длъжностно лице по защита на лични данни, което няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителната компания, застрахователни дружества, мобилни оператори, туристически агенции, транспортни фирми, пенсионно осигурителни компании, правни консултанти и други трети страни, с които „Аурубис България“ АД има сключени договори за предоставяне на обучение, медицински, счетоводни и други услуги. Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на дружеството.

 

Горепосочените данни, за горепосочените цели, ще бъдат предоставени на други компании от Групата само в необходимия, за целите на обработването, обем. Основанието за обработване на лични данни от други компании от Групата Аурубис е базирано на легитимен интерес – унифициране и стандартизиране на процесите на ниво корпоративна група.

 

Информацията за потвърдени случаи на заболели от служителите, описана в точка III, подточка 6, ще бъде разкривана само, когато е необходимо да се прецени дали други служители на Аурубис България АД или служители на контрагенти са били в контакт със заразеното лице и съответно също са заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато работникът/ служителят (субектът) е дал съгласие данните му да бъдат предоставени.

 

VI.

Права на работника/ служителя като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, работникът/ служителят (субектът) на данни следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

Адрес:             гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

Телефон:       + 359 886 131 999

Имейл:           d.temelkova(at)aurubis.com

 

Работникът/ Служителят (субектът) на данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Факс:              02 9153525

Имейл:           kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Работникът/ Служителят (субектът)  на данни има право да подаде жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпрати имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на дружеството, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, работникът/ служителят (субектът) има право, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, „Аурубис България“ АД ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако работникът/ служителят (субектът) иска да се възползва от правото си на възразяване, е достатъчно да изпрати имейл на d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.