Посетители

I.

Администратор

 

За обработване на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление в:

 

            „Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защита на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на лични данни на посетители в „Аурубис България“ АД

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

При посещение във фирмата, като част от мерките за сигурност и безопасност, се извършва прочитане и трансфер на данните от документ за самоличност, чрез четец, в софтуер за контрол на достъпа и в КИОСК система за начален инструктаж по Здравословни и безопасни условия на труд. Данните може да бъдат въведени и ръчно в системите. Събираме и обработваме следните данни:

 • Имена;
 • ЕГН;
 • Снимка;
 • Рег No на МПС (при необходимост от достъп до територията с МПС);
 • Валидност на лична карта.

 

При посещение във фирмата и представяне на служебна карта, като част от мерките за сигурност и безопасност, данните, които събираме и обработваме се въвеждат ръчно в системата за контрол на достъпа. Такива данни са:

•           Имена;

•           No на служебната карта;

•           Институция;

•           Рег No на ППС (при необходимост от достъп до територията с ППС).

 

В КИОСК система за начален инструктаж по Здравословни и безопасни условия на труд се извършва прочитане и трансфер на следните допълнителни данни от документа за самоличност, чрез четец:

•           Снимка;

•           Валидност на лична карта.

 

Видеозаснемане – на територията на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели; на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

                     

Обработването на горните данни служи за следните цели:

·         Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрол на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу възможни рискове.

·         Оперативно управление - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например: поддържане и наблюдение на използването на вътрешни мрежи и информационни системи; размяна на писмена или друга комуникация; управление на здравословни и безопасни условия на труд, защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да управлява своите материални и финансови ресурси, както и да управлява ефективно своя бюджет.

·         Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, търговско и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на „Аурубис България“ АД на приложими правни задължения.

 

Данните, въведени в КИОСК системата за начален инструктаж по Здравословни и безопасни условия на труд, за посетители ( т.е. три имена, валидност на ЛК, снимка, № и дата на инструктаж)  – се съхраняват за период до 5 год. съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Данните въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години.

Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца, в съответствие със Закон за частната охранителна дейност. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закон за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2 седмици.

 

Посетителите в „Аурубис България“ АД, предоставят личните си данни доброволно. Ако не ги предоставят, за „Аурубис България“ АД е невъзможно да ги допусне на територията си, защото няма да е в състояние да защити свои легитимни интереси и/ или да изпълни правни задължения.

 

Основанията за обработване на данните по точка III, ал. 1- 3 са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка з ) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, Член 9, параграф 2, точка и ) от Регламент (Е) 679/ 2016.

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от изброените в т. III, се събират и обработват лични данни, само ако са предоставени доброволно от посетителя, като:

 

1.

Субектът на лични данни се свърже с нас директно, особено по електронен път, н.пр. по имейл, чрез уебсайт или по телефон, за да поиска информация или да направите запитване. В този случай се съхраняват и обработват, до степента, до която са ни предоставени, следните данни:

 • Имена;
 • Един или повече валидни имейл адреси;
 • Адрес;      
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен)
 • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 

 • За да Ви идентифицираме като контакт;
 • За кореспонденция с Вас;
 • За да Ви информираме за продукти, услуги, за дружеството „Аурубис България“/ за други компании в Групата Аурубис;
 • За да инициираме и установим договорни отношения, ако е приложимо;
 • За да фактурираме, ако е приложимо;

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, в случаите, когато сте се свързали с нас, с намерение да слкючите договорно или преддоговорно правоотношение;  2) Член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 във всички останали случаи.

 

2.

Ако субектът на лични данни се е свързал с нас в качеството си на служител на наш бизнес партньор, се съхраняват и обработват служебни данни за контакт, както следва:

 • Бизнес партньорът, за когото работите;
 • Имена;
 • Позиция в съответната организация;
 • Един или повече валидни имейл адреси;
 • Адрес;     
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
 • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • За да ни даде възможност да Ви идентифицираме като лице за контакт с нашия бизнес партньор;
 • За бизнес кореспонденция;
 • За да Ви информираме за продукти, услуги и компании в Групата Аурубис;
 • За да Ви предложим продуктите и услугите на „Аурубис България“ АД;
 • За да инициираме, изпълним или прекратим договорни бизнес отношения;
 • За да поддържаме бизнес отношенията си;
 • За да фактурираме;
 • За да изпълним правни задължения, особено с цел превенция от измами или изпиране на пари.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, с цел да поддържаме бизнес отношенията си докато те съществуват или докато бизнес партньорът ни не ни уведоми, че Вие вече не сте негов служител; 2) В случаите, когато сме задължени да обработваме данните Ви за по-дълъг период от време, съгласно член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 с цел спазване на законови задължения, произхождащи от данъчно, търговско или друго приложимо законодателство; 3) В случаите, когато сте дали своето съгласие за обработване, в съответствие с член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

3.

В случаите, когато други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетенция и/ или сфера на дейност.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителната компания, компании, извършващи хостинг на сървъри, управление на сървъри и хостинг услуги, и други компании. Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкции на компанията.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Ако сте влизали в помещенията на дружеството и в последствие ни информирате, че сте заразени, с цел предотвратяване на разпространението на пандемична/ епидемична болест, тази информация се разкрива на служители на  „Аурубис България“ АД и на служители на контрагенти, които са контактували с вас и съответно може да са били заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато посетителят е дал съгласие данните му да бъдат предоставени.

 

VI.

Права на посетителя като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, посетителят/ субектът на данни трябва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

Адрес:             гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

Телефон:       + 359 886 131 999

Имейл:           d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

Посетителят/ Субектът на данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Факс:              02 9153525

Имейл:           kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Посетителят/ Субектът на данни има право да подаде жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпрати имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на компанията, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, посетителят/ субектът на лични данни има право, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, „Аурубис България“ АД ще прекрати обработването на лични данни, освен ако не съществуват законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако посетителят/ субектът иска да се възползва от правото си на възразяване, е достатъчно да изпрати имейл на d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.