Посетители

I.

Администратор

 

 

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

                Промишлена зона

                2070 Пирдоп

                България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

 

 

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, Аурубис България АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Тел.:         +359 7286 2280

Факс:       + 359 7286 2646

 

 

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на посетители в „Аурубис България“ АД

 

 

1.

При посещение във фирмата, като част от мерките за сигурност и безопасност, извършваме прочитане и трансфер на данните от документ за самоличност, чрез четец, в софтуеър за контрол на достъпа или ръчно въвеждаме данните в системата. Събираме и обработваме следните данни:

 

 • Имена;
  • ЕГН;
  • Снимка;
  • Рег No на МПС (при необходимост от достъп до територията с МПС).

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели;

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрола на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията на компанията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу всякакви възможни рискове;

 

·         Оперативен мениджмънт - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например достъп до вътрешни мрежи и информационни системи, отчитане на разходи, вътрешни процедури за безопасност. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да управлява своите материални ресурси и работна сила, включително да осигури мрежова и информационна сигурност в своята организация, както и да управлява ефективно своя бюджет;

 

 • Съответствие с нормативни изисквания и уреждане на правни спорове - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, трудово и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на дружеството, на приложими спрямо него, правни задължения.

 

Данните, въведени в системата за контрол на достъпа се обработват за период до 3 години. Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закона за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

 

 

2.

При посещение във фирмата и представяне със служебна карта, като част от мерките за сигурност и безопасност, въвеждаме ръчно в системата за контрол на достъпа данни, които събираме и обработваме. Такива данни са:

 

 • Имена;
  • No на служебната карта;
  • Институция;
  • Рег No на МПС (при необходимост от достъп до територията с МПС).

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели; 

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрола на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията на компанията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както като и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу всякакви възможни рискове;

 

·         Оперативен мениджмънт - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на бизнес дейностите на компанията, например достъп до вътрешни мрежи и информационни системи, отчитане на разходи, вътрешни процедури за безопасност. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да управлява своите материални ресурси и работна сила, включително да осигури мрежова и информационна сигурност в своята организация, както и да управлява ефективно своя бюджет.

 

Данните, въведени в системата за контрол на достъпа ще бъдат обработвани за период до 3 години. Изображенията от видеозаснемането се обработват за период до 2 месеца. Изображенията от видеозаснемането на площадки, съгласно Закона за управление на отпадъци, се обработват за период до 1 година.

 

Основанието за обработване на данните по точка III е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679;

 

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

 

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, събираме и обработваме лични данни, само ако сте ни ги пердоставили доброволно, като:

 

 

1.

Директно се свържете с нас, особено по електронен път, като н.пр. по имейл, чрез нашия уебсайт или по телефон, за да поръчате публикация или да направите запитване. В този случай съхраняваме и обработваме, до степента, до която сте ни ги предоставили, следните данни:

 

 • Имена;
  • Един или повече валидни имейл адреси;
  • Адрес;      
  • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
  • Факс номер.

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • За да Ви идентифицираме като контакт;
  • За кореспонденция с Вас;
  • За да Ви информираме за продукти, услуги, компанията „Аурубис България“/ други компании в Групата Аурубис;
  • За да инициираме и установим договорни отношения, ако е приложимо;
  • За да фактурираме, ако е приложимо.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, в случаите, когато сте се свързали с нас, с намерение да слкючите договорно или преддоговорно правоотношение;  2) Член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 във всички останали случаи.

 

 

2.

Ако сте се свързали с нас в качеството си на служител на наш бизнес партньор, съхраняваме и обработваме Вашите служебни данни за контакт, както следва:

                                                                 

 • Бизнес партньорът, за когото работите;
  • Имена;
  • Позиция в съответната организация;
  • Един или повече валидни имейл адреси;
  • Адрес;     
  • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
  • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 • За да ни даде възможност да Ви идентифицираме като лице за контакт с нашия бизнес партньор;
  • За бизнес кореспонденция;
  • За да Ви информираме за продукти, услуги и компании в Групата Аурубис;
  • За да Ви предложим продуктите и услугите на „Аурубис България“ АД;
  • За да инициираме, изпълним или прекратим договорни бизнес отношения;
  • За да поддържаме бизнес отношенията си;
  • За да фактурираме;
  • За да изпълним правни задължения, особено с цел превенция от измами или изпиране на пари.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, с цел да поддържаме бизнес отношенията си докато те съществуват или докато бизнес партньорът ни не ни уведоми, че Вие вече не сте негов служител; 2) В случаите, когато сме задължени да обработваме данните Ви за по-дълъг период от време, съгласно член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 с цел спазване на законови задължения, произхождащи от данъчно, търговско или друго приложимо законодателство; 3) В случаите, когато сте дали своето съгласие за обработване, в съответствие с член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

 

3.

В случаите, когато други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетенция и/ или сфера на дейност.

 

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

 

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за хостинг на сървъри, управление на сървъри и хостинг услуги, охранителни фирми и други. Тези обработващи ще работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и ще съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на компанията.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Извън тези две обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато Вие сте дали съгласие данните Ви да бъдат предоставяни.

 

 

VI.

Вашите права като „Субект на данни“

 

 

 

Засегнатите лица имат следните права:           

 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, компанията не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на Вашето съгласие.

 

 • Право да поискате информация, относно съхранението и обработването на личните Ви данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, можете да поискате информация, относно целите на обработване; категориите лични данни; категориите получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да изискате коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу такова обработване; начина за набиране на Вашите данни, ако те не са били набрани от компанията; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и,ако е приложимо, съдържаниелна информация за детайлите.

 

 • Право да поискате незабавно коригиране или допълване на Вашите лични данни (член 16 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате изтриването на личните Ви данни, които се съхраняват от компанията, ако обработването на тези данни не е необходимо за: 1) Упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение; 3) В обществен интерес; 4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността им; ако обработването е незаконно;  компанията не се нуждае повече от личните Ви данни, но Вие отказвате изтриването им, защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако сте възразили срещу обработването, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

 • За да упражните правата си по горните точки, трябва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:                     гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:                + 359 886 131 999

              Имейл:                    d.temelkova(at)aurubis.com

 

 • Имате право, съгласно член 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:                   гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:                      02 9153525

        Имейл:                  kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

·         Имате право да подадете жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпратите имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

 

 

VII.

Право на възразяване

 

 

 

Ако Вашите лични данни се обработват законосъобразно, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Вие имате правото, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да възразите срещу обработката на тези данни, ако имате по-основателна законосъобразна причина.

Ако искате да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova@aurubis.com

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.