Кандидати за работа

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е „Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

               

                Промишлена зона

                2070 Пирдоп

                България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, Аурубис България АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Тел.:         +359 7286 2280

Факс:       + 359 7286 2646

 

 

Събиране и обработване на лични данни на кандидати за работа/ стаж в „Аурубис България“ АД

 

Необходими лични данни, които се набират директно от лицето под писмена и/ или устна форма преди встъпване в трудови или други гражданскоправни взаимоотношения:

 

 • Идентификационни данни: имена, личен адрес, личен тел. номер, личен имейл адрес, дата на раждане, ЕГН, ЛК номер, снимка, семейно положение;

 

 • Друга информация: имена и позиция на членове на семейство, като за членове на семейство се считат съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съпружеско съжителство, роднините по права линия и по съребрена линия - до втора степен включително;

 

 • Автобиографии, резюмета, кандидатури, референции, оферти.

 

 

 Необходими данни, които се генерират от компанията в писмена или устна форма:

 

 • Информация за представянето по време на интервюта, резултати от изпити и тестове, очаквано ниво на заплащане, проверка на референции и други.

 

При посещение във фирмата, като част от мерките за сигурност и безопасност, извършваме прочитане и трансфер на данните от документ за самоличност, чрез четец, в софтуеър за контрол на достъпа или ръчно въвеждаме данните в системата. Събираме и обработваме следните данни:

 

 • Имена;
  • ЕГН;
  • Снимка.

 

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели.

 

 

Обработването на данните по т. III (1-4) служи за следните цели:

 

 • Управление на персонала - включително, но неограничаващи се до обичайните бизнес практики, свързани с планиране, подбор и наемане на персонал, включително практиканти и стажанти.  Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството, свързани с необходимостта да развива бизнеса си по устойчив начин и да повишава своята ефективност, както и с нуждата да осигури спазването на приложимите вътрешнокорпоративни изисквания;

 

 • Управление на сигурността - включително, но неограничаващо се до дейностите, свързани с контрола на достъпа, извършване на видеонаблюдение,  осигуряване на сигурността на помещенията на компанията, активите и информацията, съхранявани от дружеството, както и за целите на превенция и разследване на кражби, измами, злоупотреби, конфликт на интереси, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да осигури безопасността и сигурността на своите активи, както и на служителите си, срещу всякакви възможни рискове.

 

Личните Ви данни, предоставени по точка III (1 и 2), се обработват за срок до 1 година. Личните Ви данни, въведени в системата за контрол на достъпа, се обработват и пазят за период до 5 години, а изображенията от видеозаснемането се обработват и пазят за период до 2 месеца от създаването им.

 

Вие предоставяте личните си данни на дружеството доброволно. Ако не предоставите личните си данни, дружеството няма да може да изпълни процедурата по подбор и да предприеме стъпки за сключване на трудов договор или други гражданскоправни взаимоотношения с Вас.

 

Основанието за обработване на данните по точка III е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, събираме и обработваме лични данни, само ако сте ни ги пердоставили доброволно, като:

 

Писмено заявено желание от Ваша страна за съхранение и обработване на личните Ви данни за период до 3 години.

 

Обработването служи за следните цели:

 • Управление на персонала - включително, но неограничаващи се до обичайните бизнес практики, свързани с планиране, подбор и наемане на персонал, включително практиканти и стажанти.

 

Обработването на лични данни за тези цели се основава на Вашето съгласие, което Вие изразявате недвусмислено, чрез доброволно предоставяне от Ваша страна на документи и информация, необходими за  целите на конкретния случай. Вие може да оттеглите съгласието си по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за охранителната компания, фирми, предоставящи услуги в областта на подбор на персонал и други услуги. Тези обработващи ще работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и ще съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на компанията.

 

Горепосочените данни, за горепосочените цели, ще бъдат предоставяни на други компании от Аурубис Груп само в необходимия, за целите на обработването, обем.

 

Извън тези две обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато Вие сте дали съгласие данните Ви да бъдат предоставяни.

 

Вашите права като „Субект на данни“

 

Лицата, които предоставят личните си данни - Засегнатите лица, имат следните права:

                                                                                

 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, компания няма да може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на Вашето съгласие.

 

 • Право да поискате информация, относно съхранението и обработването на личните Ви данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, можете да поискате информация, относно целите на обработване; категориите лични данни; категориите получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да изискате коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу такова обработване; начина за набиране на Вашите данни, ако те не са били набрани от компанията; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съдържание на информация за детайлите.

 

 • Право да поискате незабавно коригиране или допълване на Вашите лични данни (член 16 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате изтриването на личните Ви данни, които се съхраняват от компанията, ако обработването на тези данни не е необходимо за: 1) Упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение; 3) В обществен интерес; 4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността им; ако обработването е незаконно;  компанията не се нуждае повече от личните Ви данни, но Вие отказвате изтриването им, защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако сте възразили срещу обработването, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

 • За да упражните правата си по горните точки, трябва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:                     гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:                + 359 886 131 999

              Имейл:                    d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

 • Имате право, съгласно член 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:                   гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:                      02 9153525

        Имейл:                  kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

 

·         Имате право да подадете жалба и в централата на Аурубис Груп, като изпратите имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

 

Право на възразяване

 

Ако Вашите лични данни се обработват законосъобразно, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Вие имате правото, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да възразите срещу обработката на тези данни, ако имате по-основателна законосъобразна причина.

Ако искате да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova@aurubis.com

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.