Кандидати за дарения/спонсорства

I.

Администратор

 

 

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

                Промишлена зона

                2070 Пирдоп

                България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

 

 

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, Аурубис България АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Тел.:         +359 7286 2280

Факс:       + 359 7286 2646

 

 

 

III.

Събиране и обработване на личните данни за оценяване на молби за дарение/ спонсорство

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Необходими лични данни, които се набират директно от лицето в писмена и/ или устна форма при подаване на молба за дарение/ спонсорство:

 

 • Имена;
  • Адрес;
  • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
  • Имейл адрес;
  • Дата на раждане;
  • ЕГН;
  • No на лична карта.

 

Необходими лични данни, които се набират директно от лицето в писмена форма:

 

 • Справка за актуална банкова сметка (след одобрение на молбата)

 

Допълнителни лични данни, които могат да бъдат изискани от „Аурубис България“ АД:

 • Епикризи;
  • Медицински становища;
  • Фактури за закупени стоки и/ или услуги.

 

 

Обработването на данните по т. III (1-5) служи за следните цели:

 

·         Социална отговорност – включително, но неограничаващо се до разглеждане и оценяване на молби за дарение или спонсорство, както и сключването на договори при одобрение;

 

 • Оперативен мениджмънт - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на спонсорската програма на компанията, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на дружеството да управлява своите материални и финансови ресурси, да поддържа писмена и/ или устна комуникация с Вас, както и да управлява ефективно своя бюджет;

 

 • Съответствие с нормативни изисквания - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, търговско и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на дружеството, на приложими спрямо него, правни задължения.

 

При одобрение и сключване на договор за дарение/ спонсорство, личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок до 6 години от датата на сключване на договора.

При отхвърляне на молбата за дарение/ спонсорство, личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок до 1 година от решението за отказ.

 

Вие предоставяте личните си данни на дружеството доброволно. Ако не предоставите личните си данни, компанията няма да може да разгледа, оцени и изготви договор за дарение с Вас, защото няма да е в състояние да изпълни свои легитимни интереси и/ или правни задължения .

 

Основанието за обработване на данните по точка III е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679;

 

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

 

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, събираме и обработваме лични данни, само ако сте ни ги пердоставили доброволно, като:

 

·         Други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетенция и/ или сфера на дейност.

 

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

 

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за правни консултанти, медицински консултанти и други . Тези обработващи ще работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и ще съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на компанията.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Извън тези две обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато Вие сте дали съгласие данните Ви да бъдат предоставяни.

 

 

VI.

Вашите права като „Субект на данни“

 

 

 

Засегнатите лица имат следните права:

 

 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, компания няма да може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на Вашето съгласие.

 

 • Право да поискате информация, относно съхранението и обработването на личните Ви данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, можете да поискате информация, относно целите на обработване; категориите лични данни; категориите получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да изискате коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу такова обработване; начина за набиране на Вашите данни, ако те не са били набрани от компанията; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съдържание на информация за детайлите.

 

 • Право да поискате незабавно коригиране или допълване на Вашите лични данни (член 16 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате изтриването на личните Ви данни, които се съхраняват от компанията, ако обработването на тези данни не е необходимо за: 1) Упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение; 3) В обществен интерес; 4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да поискате да бъде ограничено обработването на личните Ви данни, ако оспорвате точността им; ако обработването е незаконно;  компанията не се нуждае повече от личните Ви данни, но Вие отказвате изтриването им, защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако сте възразили срещу обработването, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

                                                                                

 • За да упражните правата си по горните точки, трябва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:                     гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:                + 359 886 131 999

              Имейл:                    d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

 • Имате право, съгласно член 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:                   гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:                      02 9153525

        Имейл:                  kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

 

·         Имате право да подадете жалба и в централата на Групта Аурубис, като изпратите имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

 

 

VII.

Право на възразяване

 

 

 

Ако Вашите лични данни се обработват законосъобразно, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Вие имате правото, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да възразите срещу обработката на тези данни, ако имате по-основателна законосъобразна причина.

Ако искате да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova@aurubis.com

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.