Кандидати за дарения/спонсорства

I.

Администратор

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление:

 

„Аурубис България“ АД

            Промишлена зона

            2070 Пирдоп

            България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, „Аурубис България“ АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Адрес:            гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

Телефон:       + 359 886 131 999

Имейл:           d.temelkova(at)aurubis.com

 

III.

Събиране и обработване на личните данни на кандидатстващи за дарение/ спонсорство

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

Необходими лични данни, които се събират директно от кандидата, в писмена и/ или устна форма, при подаване на молба за дарение/ спонсорство:

 • Имена;
 • Адрес;
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
 • Имейл адрес;
 • Дата на раждане;
 • ЕГН;
 • No на лична карта.

 

Необходими лични данни, които се набират директно от кандидата/ субекта, в писмена форма:

 • Справка за актуална банкова сметка (след одобрение на молбата)

 

Допълнителни лични данни, които могат да бъдат изискани от „Аурубис България“ АД:

 • Епикризи;
 • Медицински становища;
 • Фактури за закупени стоки и/ или услуги.

 

Видеозаснемане – на територията на компанията има разположени камери за 24-часово видеонаблюдение, предназначено за охранителни и оперативни цели; на входовете на „Аурубис България“ АД има разположени камери за 24-часово измерване на телесна температура с цел превенция от разпространение на пандемични/ епидемични заболявания.

 

Обработването на данните по т.III (1- 4) служи за следните цели:

·         Социална отговорност – включително, но неограничаващо се до разглеждане и оценяване на молби за дарение или спонсорство, както и сключването на договори при одобрение, защита срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето;

·         Оперативен управление - включително, но неограничаващо се до установяване, изпълнение и управление на спонсорската програма на дружеството, одити и проверки. Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание легитимните интереси на Аурубис България да управлява своите материални и финансови ресурси, да поддържа писмена и/ или устна комуникация с дарените, както и да управлява ефективно своя бюджет;

·         Съответствие с нормативни изисквания - включително, но неограничаващо се до обработване на лични данни, в съответствие с нормативни изисквания (напр. данъчно, социално, здравно, търговско и др. приложимо законодателство). Обработването на лични данни за тези цели се извършва на основание спазване от страна на Аурубис България, на приложими правни задължения.

 

При одобрение и сключване на договор за дарение/ спонсорство, личните данни се съхраняват за срок до 6 години от датата на сключване на договора.

При отхвърляне на молбата за дарение/ спонсорство, личните данни се съхраняват за срок до 1 година от решението за отказ.

 

Изображенията и показателите от камерите за измерване на телесна температура, се обработват за период до 2  седмици.

 

Кандидатстващите за дарение/ спонсортства предоставят личните си данни доброволно. Ако не предоставят личните си данни, дружеството няма да може да разгледа, оцени и изготви договор за дарение, защото няма да е в състояние да изпълни свои легитимни интереси и/ или правни задължения .

 

Основанията за обработване на данните по точка III (1-4) са базирани на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и/ или член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, както и на Член 6, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕС) 679/ 2016, във връзка с Член 9, параграф 2, точка и) от Регламент (ЕС) 679/ 2016.

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, се събират и обработват лични данни, само ако са предоставени доброволно, като:

·         В случаите, когато други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетенция и/ или сфера на дейност.

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

„Аурубис България“ АД използва услуги на доставчици, за да обработва и съхранява лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за правни консултанти, медицински консултанти и други . Тези обработващи работят само при наличие на договорни отношения с „Аурубис България“ АД и съхраняват и обработват личните данни съгласно инструкциите на дружеството.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Ако сте влизали в помещенията на дружеството и в последствие ни информирате, че сте заразени, с цел предотвратяване на разпространението на пандемична/ епидемична болест, тази информация се разкрива на служители на  „Аурубис България“ АД и на служители на контрагенти, които са контактували с вас и съответно може да са били заразени.

 

Извън тези три обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато кандидатстващия за дарение/ спонсорства е дал съгласие данните му да бъдат предоставени.

 

VI.

Права на кандидатстващия за дарение/ спонсорство, като „Субект на данни“

 

·         Право да оттегли даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, „Аурубис България“ АД не може да продължи с обработването на тези данни, ако то е било основано на съгласие.

 • Право да поиска потвърждение за обработване на лични данни, и ако това е така, да изиска информация, относно съхранението и обработването на лични данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, може да поиска информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да се изиска коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да се възрази срещу такова обработване; информация за източника, от който дружеството е получило личните данни, когато не са предоставени от субекта; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и, ако е приложимо, съответната допълнителна информация.
 • Право да поиска незабавно коригиране или допълване на личните данни (член 16 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право да поиска изтриване на личните данни, които се съхраняват от „Аурубис България“ АД, ако обработването на тези данни не е необходимо:

1) За упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение;

3) В обществен интерес;

4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 • Право да поиска ограничаване обработката на личните данни, ако се оспорва точността им; ако обработването е незаконно;  ако дружеството не се нуждае повече от личните данни, но субектът отказва изтриването им, защото са му необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако субектът е възразил срещу обработването, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).
 • Право на получаване на личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поиска прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

При упражняване правото на получаване на лични данни или на прехвърлянето им към друг Администратор, повече от един път в рамките на 24 месеца, „Аурубис България“ АД си запазва правото според гл. III, чл. 12 пар. 5, т. а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да изисква заплащане на административни разходи в размер 20 лв. на комплект хартиено копие и 20 лв. на брой електронен носител.

 

За да упражни правата си по горните точки, кандидатстващият за дарение/ спонсорства/ субектът на лични данни следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на лични данни, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:          гр. Пирдоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:     + 359 886 131 999

              Имейл:         d.temelkova(at)aurubis.com

 

Кандидатстващият за дарение/ спонсорство/ субектът на лични данни има право, съгласно чл. 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:            гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:            02 9153525

        Имейл:         kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разглеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

Кандидатстващият за дарение/ спонсорство/ субектът на лични данни има право да подаде жалба и в централата на Групата Аурубис, като изпрати имейл на dataprotection(at)aurubis.com.

 

VII.

Право на възразяване

 

Ако лични данни се обработват на основание на легитимен интерес на дружеството, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, кандидатстващият за дарение/ спонсорство/ субектът на лични данни има правото, съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, на основания, свързани с негова конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на тези данни. В този случай, дружеството ще прекрати обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред неговите интереси, права и свободи, или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ако кандидатстващият за дарение/ спонсорство/ субектът на лични данни иска да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.