01/06/20

Групата „Аурубис“ обяви резултатите за финансовата 2018-2019 година

Оперативната печалба на Групата преди данъци е намаляла до 192 милиона евро. Нетният паричен поток се е увеличил до над 270 милиона евро. „Аурубис Груп“ препоръчва дивидент в размер на 1.25 евро на акция за финансовата 2018-2019 година.

Хамбург. През финансовата 2018-2019 година Групата „Аурубис“ генерира оперативен резултат в размер на 192 милиона евро (за предходната финансова година: 329 милиона евро). Оперативният резултат беше засегнат по-специално от счетоводни ефекти - текуща загуба от обезценка в размер на 31 милиона евро в материалните запаси от мед, както и загуба от обезценка в размер на 20 милиона евро, призната в нетекущите активи за сегмента на плоско валцуваните продукти (FRP). Значително по-ниските резултати от дейността поради планираните и непланирани спирания на производствената дейност за поддръжка в металургичните заводи също оказаха влияние, което, наред с други ефекти, доведе и до по-ниски приходи от такси за обработване и рафиниране. Разходите след прекратяването на инвестиционния проект „Комплексна металургия на бъдещето“ - Future Complex Metalurgy (FCM) оказаха въздействие върху резултата от финансовата година. По-високите разходи за енергия и по-слабото търсене на профили и плоско валцувани продукти също оказаха отрицателно въздействие.

Изпълнителният съвет и Надзорният съвет на Групата „Аурубис“ ще препоръчат дивидент в размер на 1.25 евро на акция на годишното Общо събрание на 27 февруари 2020 г. Ако акционерите приемат тази препоръка на годишното Общо събрание, коефициентът на изплащане ще бъде 41% (за предходната година: 26%) от консолидирания нетен резултат от дейността.

Добрата печалба от метали през четвъртото тримесечие на финансовата година, продажбите на благородни метали на добри цени и увеличаването на приходите от сярна киселина благодарение на по-високите пазарни цени оказаха положително влияние върху резултата. Програмата за подобряване на ефективността генерира положителен принос по отношение на печалбите. Печалбата от продължаващи дейности преди данъци (EBT) съгласно МСФО е в размер на 260 милиона евро.

Нетният паричен поток се развиваше в положителна посока и нарасна до 272 милиона евро (за предходната финансова година: 203 милиона евро).

Групата „Аурубис“ очаква подобно ниво на резултатите и през новата финансова 2019-2020 година: прогнозна печалба от дейността преди данъци (EBT) между 185 и 250 милиона евро и оперативен паричен поток и възвръщаемост на вложения капитал между 8 и 11%. Групата планира да преобразува програмата за подобряване на ефективността в програма, насочена към икономии на разходи с цел да противодейства на инфлацията и на по-слабите икономически и пазарни условия. Стратегията за дейности с различни видове метали ще продължи да се прилага без промяна.

Пълният отчет за финансовата 2018-2019 година е достъпен на: www.aurubis.com

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.