02/16/20

Групата „Аурубис“ изпълнява пазарните очаквания за първото тримесечие на финансовата 2019-2020 година

Оперативната печалба преди данъци е 31 млн. евро

Затварянето за планов ремонт в Хамбург оказва влияние върху резултата с 34 млн. евро

(Хамбург) Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) в размер на 31 млн. евро за първото тримесечие на финансовата 2019-2020 година (40 млн. евро за същия период на предходната година). Този резултат отговаря на очакванията на капиталовия пазар.

Оперативната печалба преди данъци е повлияна значително от планираното затваряне за техническо обслужване на завода в Хамбург през октомври и ноември миналата година. „Успешно извършихме текущия ремонт в Хамбург в рамките на планираните срокове и бюджет. Всички предвидени инвестиции и мерки бяха осъществени. Очакваме значително подобрение в използването на мощностите и по-високи стойности за обработения концентрат“, заяви председателят на Изпълнителния съвет на Групата „Аурубис“ Роланд Харингс. Плановият ремонт оказа влияние върху резултата с около 34 млн. евро за първото тримесечие. През първото тримесечие на предходната финансова година непланираните затваряния повлияха печалбата с около 25 млн. евро.

По-ниските приходи от сярна киселина също се отразиха на резултата за последното тримесечие. Значително по-слабото търсене на медни профили и плосковалцувани продукти също оказаха влияние. По-високата печалба от продажбата на метали поради повишаване на цените им на международните пазари и значително по-високите такси за рафиниране на меден скрап доведоха до положителни ефекти през първото тримесечие.

Групата „Аурубис“ генерира приходи от 2 709 млн. евро за първите три месеца на финансовата година 2019-2020 (2 614 млн. евро за същия период на предходната). Оперативната възвръщаемост на основния капитал (ROCE) намалява от 11.3% до 7.6% за двата съпоставими периода на годишна база, поради по-ниските резултати през последните четири тримесечия. Нетният паричен поток към края на първото тримесечие се подобрява значително до -93 млн. евро в сравнение с -308 млн. евро за същия период на предходната финансова година.

Пазарната среда продължава да поставя предизвикателства, като ефект оказва и сируацията с коронавируса. Групата очаква, че таксите за преработка и рафиниране на медни концентрати ще останат значително под тези за предходната година с оглед на текущия показател от 62 щатски долара/тон. В същото време компанията е уверена, че ще има добро предлагане на медни концентрати. За разлика от таксите за преработка и рафиниране на концентрати, „Аурубис“ очаква таксите за рафиниране на меден скрап да останат на добро ниво при добро предлагане.

Предвидени са две спирания за планови ремонти в завода в Люнен за април и септември. Според сегашните прогнози те ще окажат въздействие върху резултата с около 11 млн. евро. Продажбите на сярна киселина, които по принцип са трудни за прогнозиране, показват стабилно търсене с постоянни цени за второто тримесечие на финансовата 2019-2020 година. „Дори и с предизвикателствата на нашите пазари в момента, можем да потвърдим прогнозата си за финансовата година“, зави Роланд Харингс.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.