05/21/19

Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба от 103 млн. евро през първата половина на финансовата 2018-19 г.

Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) от 103 млн. евро през първите шест месеца на финансовата 2018-2019 година. Резулатът за първото полугодие на изминалата е 186 млн. евро. Оперативната печалба за второто тримесечие възлиза на 63 млн. евро спрямо 107 млн. евро за същия период на 2017-18 г.

 

Влияние върху резултатите оказват основно по-малкия обем преработени концентрати, по-ниските такси за рафиниране, включително таксите за меден скрап, увеличените разходи за електроенергия, както и по-слабото търсене на плосковалцувани продукти.  По-високите приходи от продажба на сярна киселина, макар и при по-малко реализирани обеми, оказват положително влияние върху резултата. Продажбите на заготовки - медни пръти и форми, също са удовлетворителни.

 

Както бе обявено с предварителните резултати за шестмесечието, „Аурубис“ очаква оперативната печалба за текущата финансова година да бъде по-ниска от тази през предходната с повече от 15%. Групата очаква и по-ниска оперативна възвръщаемост на капитала (ROCE).

 

Според прогнозите до края на финансовата година снабдяването с медни концентрати ще бъде добро, при задоволително ниво на таксите за рафиниране. Групата очаква и положителна тенденция на пазара на меден скрап. Търсенето на медни пръти и плосковалцувани продукти ще бъде по-ниско поради по-слабите икономически условия, основно в европейския автомобилен сектор. Групата очаква силно търсене на медни профили до края на финансовата година. Пазарът на сярна киселина, който е труден за прогнозиране, сигнализира за стабилна ситуация с високи цени за третото тримесечие.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.