05/13/21

Устойчив успех през първото шестмесечие на финансовата година: „Аурубис“ постига значително по-висок резултат

Устойчив успех през първото шестмесечие на финансовата година: „Аурубис“ постига значително по-висок резултат

  • Въпреки кризата с Covid-19, компанията за производство на метали реализира оперативна печалба преди данъчно облагане (EBT) в размер на 185 милиона евро (спрямо 91 милиона евро за предходната година)
  • Причини: Добра пазарна среда за приходи от рафиниране, увеличен обем на произведените концентрати и материали за рециклиране, както и голямо търсене на продукцията 
  • Осигуряване на устойчив бизнес: „Аурубис България“ е сертифициранa по стандарта The Copper Mark

Повече информация.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.