02/05/20

Уведомление за инвестиционно предложение за Оптимизация на вентилационната система на Анодно отделение (АО).

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

„Аурубис България” АД

гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Оптимизация на вентилационната система на Анодно отделение (АО). Проектът предвижда реконструкция на вентилацията на АО с цел намаляване на емисиите на прахообразни вещества. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло на територията на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в частност, в сградата на Анодно отделение към Металургично производство), в границите на община Златица. За логистика при изграждането на инвестиционното предложение ще се използват само съществуващите пътища в района на площадката.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”);  гр. Пирдоп – 2070, Промишлена зона; GSM 0878 505 175

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1.Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.