• Home  ›
  • Новини и публикации  ›
  • Обявления  ›
  • Уведомление за инвестиционно предложение: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на логистични дейности

Уведомление за инвестиционно предложение: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на логистични дейности

 

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

 

„Аурубис България” АД

гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на логистични дейности. Проектът включва два подобекта, които ще се реализират само и единственно във вътрешността на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в частност, южно от площадката за товарене на аноди към Металургично производство и източно от сградата на Електроремонтен цех). За логистика на при изграждането на обектите ще се използват само съществуващите пътища в района на площадката.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Евгени Илиев (специалист „Екологични разрешителни”); гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070; GSM 0878 505 175

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1.Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.