• Home  ›
  • Новини и публикации  ›
  • Обявления  ›
  • Уведомление за инвестиционно предложение: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис България” АД

02/27/19

Уведомление за инвестиционно предложение: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис България” АД

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Аурубис България” АД

гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

Съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис България” АД. Проектът включва четири подобекта, които ще се реализират само и единственно във вътрешността на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в рамките на работните площадки на Металургично производство, ТЕЦ и Аналитични лаборатории), като няма да се извършват строително-монтажни работи по зелени площи, пътища и/или др. За логистика на новодоставяното оборудване ще се използват само съществуващите пътища и асфалтирани площадки.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Радослав Смилянов (специалист „Екологични разрешителни”); гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070; GSM 0878 505 175

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv(at)riew-sofia.org

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.