11/18/19

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария

(в съответствие с чл. 20, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях)

 

На основание по чл. 116ж, ал. 4, предложение първо, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е издадено Решение №206-А1/2019г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за одобряване на Актуализиран доклад за безопасност на „Аурубис България“ АД.

Дружеството е уведомено по чл. 116б, ал.1 ЗООС за издаденото решение с писмо на Изпълнителния директор на ИАОС с изх. № ПГА-2787/05.11.2019г. (вх.№27032/07.11.2019г.).

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.