Железен-силикат

Поради технологията на металургичния процес, шлаките от топилната пещ и от конверторите съдържат остатъчна мед. Тя се извлича в Обогатителна фабрика, чрез смилане и флотация. Получават се два продукта: флотационен меден концентрат и флотационен продукт, наречен желязо-силикат или фаялит.

Желязо-силикатът е материал с високо съдържание на желязо и силициев двуокис под формата на минерали, основните от които са: фаялит, магнетит, кварц и т.н. Плътността на материала (dry bulk density) е около 2.4 t/m­­3, а специфичната му плътност е около 3.6 t/m­­3.

Част от желязо-силикатът се използва в циментовата индустрия като добавка, съдържаща желязо. Може да бъде използван и в други области на строителството, както и като изходна суровина за добиване на желязо.

Подробна референция за спецификацията на материалите, информационния лист за безопасност, логистиката и възможностите за доставка можете да намерите в нашите PDF брошури тук.

Други приложения

» Пътно строителство: като добавка за стабилизиране на пътното легло и като заместител на каменно брашно в асфалта;

» Тротоарни плочки: повишава износоустойчивостта;

» Укрепване на крайбрежни, крайречни и свлачищни зони;

» Обратно запълване: добавка за запълнение на подземни мини.

Факти и цифри

Железен оксид Fe2O3 

>60%

Частици с едрина под 70µm 

>80%

Насипна плътност (bulk density)

около  2.4 t/m­3

Плътност (specific density)

около  3.6  t/m­3

Влажност след филтър-преса

около 10%

 

Състав

Елемент

Типични стойности

Fe elem.

46% (as Fe2O3>60 %)

SiO2

27%

Al2O3

3.20%

CaO

1.80%

MgO

0.70%

Zn

1.50%

Cu

0.42%

S

0.36%

 

Ползи за циментовата индустрия

» Готова за ползване желязо-съдържаща добавка;

» Не е необходимо допълнително трошене и смилане;

» Подходящ за използване за произвоство на клинкер по мокър и сух способ;

» Добро смесване;

» Намалява температурата за калцинация;

» Премахва нуждата от минерализатори.

 

Производство на бетони

» Подобрява работата с бетон-помпи при ниски класове бетони;

» Подобрява износоустойчивостта;

» Не оказва влияние на алкало-силикатната реакция (ASR);

» Увеличава якостта на натиск;

» Подобрява устойчивостта на свиване и хидроизолационните качества;

» Подобрява пуцолановите свойства и устойчивостта на бетона.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.