Производство Сярна киселина

Преработката на серните технологични газове, отделящи се при пирометалургичната преработка на медните концентрати в топилна пещ и конверторите в металургичното производство, се реализира в производство „Сярна киселина”. Работи се с две системи за производство на сярна киселина, а управлението се осъществява чрез автоматизирана система. Сярната киселина е предназначена както за външни клиенти, така и за вътрешни нужди. В специално изградена пречиствателна станция постъпват отпадните води от всички производства, очистват се от тежки метали и се неутрализират, преди да бъдат безопасно заустени в естествени водоизточници.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.