Обогатителна фабрика

Шлаките от топилна пещ и конверторите, получени вследствие на металургичния процес, се преработват в обогатителна фабрика с цел извличане на остатъчната мед.

Технологичният процес се контролира и управлява чрез автоматизирана система. Използва се флотационен метод на обогатяване, при който се получават два продукта:

» меден концентрат, който се връща обратно в металургично производство;

» фаялит (железен пясък), част от който се депонира в хвостохранилище, изградено по последни европейски стандарти.

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.