Металургично производство

Състои се от четири основни участъка:  

Шихтов и сушилен участък - постъпват и се шихтоват медните концентрати (Cu~20%). Шихтата се суши в две парни сушилни пещи с цел намаляване на влагата.

Топилен участък - извършва се топенето на шихтата в пещ за топене в летящо състояние (флаш-пещ) с цел частично окисляване и разтопяване на шихтата. В следствие на протичането на химични реакции, се образуват щейн (Cu~65%) и шлака. Технологичните газове от топилна пещ преминават през котел-утилизатор с цел използване на топлинната енергия.

Конверторен участък - щейнът от топилна пещ се транспортира до конвертори. От процесът на конвертиране се получава черна мед с концентрация 98÷99% и шлака. Шлаката, получена от конверторите и от топилна пещ се, транспортира до „Обогатителна фабрика”. Серните газовете от топилна пещ  и конверторите  се отвеждат към производство «Сярна киселина». Неориентираните газове, които излизат при завъртане на конверторите, се пречистват през вторична газоочистваща система.

Аноден участък – тук черната мед се рафинира в две анодни пещи, с цел повишаване чистотата на медта над 99.5%. Отливат се аноди спрямо спецификациите на вътрешните и външните клиенти. 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.