I.

Администратор

 

 

 

За обработването на Вашите лични данни, Администратор е„Аурубис България“ АД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 832046871, със седалище и адрес на управление в:

 

               „Аурубис България“ АД

               Промишлена зона

               2070 Пирдоп

               България

 

„Аурубис България“ АД се представлява от Тим Курт, Изпълнителен директор.

 

 

II.

Информация за контакт с Длъжностно лице по защитата на лични данни

 

 

 


Длъжностно лице по защита на личните данни, Направление Сигурност и управление на риска, Аурубис България АД, Промишлена зона, 2070 Пирдоп

Тел.:         +359 7286 2280

Факс:       + 359 7286 2646

 

 

 

III.

Събиране и обработване на личните данни при осъществен достъп в уебсайта на Аурубис България

 

 

1.

Когато влизате в нашия уебсайт, като част от системните мерки за сигурност, сървъра ни автоматично запазва временно следните данни:

 

 • Данните за достъп на запитващия компютър;
 • Уеб-страниците в сайта на „Аурубис България“ АД, които сте посетили;
 • Датата и продължителност на сесията;
 • Видът на използваните от Вас интернет браузър и операционна система;
 • Името на домейна на уебсайта, през който сте влезли;

 

Тези данни ще бъдат обработвани само по време на достъпа Ви в нашия уебсайт. След като напуснете уебсайта, тези данни ще бъдат изтрити.

 

 

 

2.

В този уебсайт ние използваме само необходимите „бисквитки“. Това са „бисквитки“, без които сайтът не може да функционира. Други „бисквитки“ не се използват, а необходимите са:

 

Име на „бисквитката“

Функция

Период на съхранение

Fe_typo_user

Функционална „бисквитка“

По време на сърфирането

style

Функционална „бисквитка“

1 година

 

Проследяване не се извършва от този уебсайт.

 

 

IV.

Събиране и обработване на лични данни в други случаи

 

 

 

В случаи, различни от споменатите в т. III, събираме и обработваме лични данни, само ако сте ни ги пердоставили доброволно, като:

 

 

1.

Директно се свържете с нас, особено по електронен път, като н.пр. по имейл или чрез нашия уебсайт, за да поръчате публикация или да направите запитване. В този случай съхраняваме и обработваме, до степента, до която сте ни ги предоставили, следните данни:

 

 • Титла, име и фамилия;
 • Един или повече валидни имейл адреси;
 • Адрес;      
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен)
 • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 

 • За да Ви идентифицираме като контакт;
 • За кореспонденция с Вас;
 • За да Ви информираме за продукти, услуги, компанията „Аурубис България“/ други компании в Групата Аурубис;
 • За да инициираме и установим договорни отношения, ако е приложимо;
 • За да фактурираме, ако е приложимо;

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, в случаите, когато сте се свързали с нас, с намерение да слкючите договорно или преддоговорно правоотношение;  2) Член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 във всички останали случаи.

 

 

 

2.

Ако сте се свързали с нас в качеството си на служител на наш бизнес партньор, съхраняваме и обработваме Вашите служебни данни за контакт, както следва:

                                                             

 • Бизнес партньорът, за когото работите;
 • Титла, име и фамилия;
 • Позиция в съответната организация;
 • Един или повече валидни имейл адреси;
 • Адрес;     
 • Тел. номер (стационарен и/или мобилен);
 • Факс номер

 

Обработването на горните данни служи за следните цели:

 

 • За да ни даде възможност да Ви идентифицираме като лице за контакт с нашия бизнес партньор;
 • За бизнес кореспонденция;
 • За да Ви информираме за продукти, услуги и компании в Групата Аурубис;
 • За да Ви предложим продуктите и услугите на „Аурубис България“ АД;
 • За да инициираме, изпълним или прекратим договорни бизнес отношения;
 • За да поддържаме бизнес отношенията си;
 • За да фактурираме;
 • За да изпълним правни задължения, особено с цел превенция от измами или изпиране на пари.

 

Основанието за обработване на тези данни е базирано на Регламент (ЕС) 2016/ 679, както следва: 1) Член 6, параграф 1, точка б) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 и член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, с цел да поддържаме бизнес отношенията си докато те съществуват или докато бизнес партньорът ни не ни уведоми, че Вие вече не сте негов служител; 2) В случаите, когато сме задължени да обработваме данните Ви за по-дълъг период от време, съгласно член 6, параграф 1, точка в) от Регламент (ЕС) 2016/ 679 с цел спазване на законови задължения, произхождащи от данъчно, търговско или друго приложимо законодателство; 3) В случаите, когато сте дали своето съгласие за обработване, в съответствие с член 6, параграф 1, точка а) от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

 

 

3.

В случаите, когато други компании от Групата Аурубис, ни предоставят горепосочените данни за горепосочените цели, особено ако сте се свързали с тях по въпрос, който е от нашата компетенция и/ или сфера на дейност.

 

 

V.

Предоставяне на данни към трети страни

 

 

 

Ние използваме услуги на доставчици, за да обработваме и съхраняваме лични данни („Обработващи лични данни“, съгласно член 28 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, това е приложимо за хостинг на сървъри, управление на сървъри и хостинг услуги. Тези обработващи ще работят само при наличие на договорни отношения с Аурубис и ще съхраняват и обработват личните данни съгласно нашите инструкции.

 

В случай, че се свържете с „Аурубис България“ АД по въпрос, който касае и/ или е от компетентността на друга фирма от  Групата Аурубис, ние ще предоставим Вашите данни на тази компания.

 

Извън тези две обстоятелства, данни ще бъдат предоставяни само в отделни случаи и в обем, който е в съответствие с определено законово задължение на  „Аурубис България“ АД, както и в случаите, когато Вие сте дали съгласие данните Ви да бъдат предоставяни.

 

 

VI.

Вашите права като „Субект на данни“

 

 

 

Засегнатите лица имат следните права:

                                                                           

 • Имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време (член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). Като последствие, ние не можем да продължим с обработването на тези данни, ако то е било основано на Вашето съгласие.

 

 • Имате правото да поискате информация, относно съхранението и обработването на личните Ви данни (член 15 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). В частност, можете да поискате информация, относно целите на обработване; категориите личните данни; категориите получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставени; срок за съхранение; наличието на право да изискате коригиране, изтриване и/ или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу такова обработване; начина за набиране на Вашите данни, ако те не са били набрани от нас; информация, относно наличието на автоматизирано вземане на решения (включително профилиране) и,ако е приложимо, съдържаниелна информация за детайлите.

 

 • Имате право да поискате незабавно коригиране или допълване на Вашите лични данни (член 16 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Имате право да поискате изтриването на личните Ви данни, които се съхраняват от нас, ако обработването на тези данни не е необходимо за: 1) Упражняване на правото за свобода на словото и на информацията; 2) За спазване на правно задължение; 3) В обществен интерес; 4) За установяване, упражняване или защита на правни претенции (член 17 от от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Имате право да поискате да ограничим обработката на личните Ви данни, ако оспорвате точността им; ако обработването е незаконно;  не се нуждаем повече от личните Ви данни, но Вие отказвате изтриването им, защото са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правна претенция; ако сте възразили срещу обработването, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679 (член 18 от Регламент (ЕС) 2016/ 679).

 

 • Имате правото да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор (член 20 от Регламент (ЕС) 2016/ 679). 

 

 • За да упражните правата си по горните точки следва да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните, определено от „Аурубис България“ АД, както следва:

 

              Адрес:                  гр. Пордоп 2070, Промишлена зона,

              Телефон:             + 359 886 131 999

              Имейл:                 d.temelkova(at)aurubis.com

 

 

 • Имате право, съгласно член 77 от Регламент (ЕС) 2016/ 679,  да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) по описаните в сайта на Комисията начини. Координатите за връзка с КЗЛД са:

 

Адрес:                 гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

        Факс:                   02 9153525

        Имейл:                kzld(at)cpdp.bg

 

„Аурубис България“ АД ще сътрудничи на КЗЛД при разгеждането на такива жалби и ще спазва вскички препоръки, предписания и/ или указания, издадени от надзорният орган.

 

·        Имате право да подадете жалба и в централата на Аурубис Груп.

 

 

 

VII.

Право на възразяване

 

 

 

Ако Вашите лични данни се обработват законосъобразно, съгласно член 6, параграф 1, точка е) от Регламент (ЕС) 2016/ 679, Вие имате правото, съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2016/ 679, да възразите срещу обработката на тези данни, ако имате по-основателна законосъобразна причина.

Ако искате да се възползвате от правото си на възразяване, достатъчно е да изпратите имейл на dataprotection@aurubis.com