12/09/20

Финансови резултати Годишен отчет 2019-20

Финансовият резултат на групата Аурубис  нараства значително, въпреки пандемията

Хамбург, 9 декември 2020 г. - Въпреки пандемията и нейното широко въздействие върху глобалната икономика, Групата „Аурубис“ увеличи оперативната си печалба преди данъци (EBT) с 15% до 221 милиона евро за последната фискална година (предходна година: 192 милиона евро). Оперативният ROCE също се е увеличил, достигайки 9.3% (предходната година: 8.6%). Оперативната консолидирана нетна печалба се е увеличила с 21% до 167 милиона евро (предходната година: 138 милиона евро)

Повече информация

Размер на шрифта
глосар
наот

Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.