Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба от 103 млн. евро

 

 

Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) от 103 млн. евро през първите шест месеца на финансовата 2018-2019 година. Резулатът за първото полугодие на изминалата е 186 млн. евро. Оперативната печалба за второто тримесечие възлиза на 63 млн. евро спрямо 107 млн. евро за същия период на 2017-18 г.

Влияние върху резултатите оказват основно по-малкия обем преработени концентрати, по-ниските такси за рафиниране, включително таксите за меден скрап, увеличените разходи за електроенергия, както и по-слабото търсене на плосковалцувани продукти.  По-високите приходи от продажба на сярна киселина, макар и при по-малко реализирани обеми, оказват положително влияние върху резултата. Продажбите на заготовки - медни пръти и форми, също са удовлетворителни.