03/06/17

Нова визия 2025: много повече от мед

Хамбург, 2 март 2017 г. - Председателят на Управителния съвет Юрген Шахлер представи новата визия на дружеството на Годишното Общо събрание на Аурубис АГ тази година. До 2025 г. дружеството смята да увеличи и разшири профила си на доставчик на различни цветни метали. Присъстващите на Годишното Общо събрание приеха предложения дивидент от 1,25 евро на  акция.

„Медта винаги е била основната ни сфера на дейност и ще остане най-важния метал на група Аурубис,“ посочи в речта си Юрген Шахлер. „Но ние можем повече: злато и сребро, никел, селен и други метали са установен компонент на нашето портфолио от дълго време. Следващата логическа стъпка, която целим, е да се превърнем от производител на мед в производител на много метали и да разширим позицията си в това направление.“

Аурубис иска да расте във вътрешен и външен мащаб, за да постигне тази визия: „Това би могло да включва разширяването на съществуващите мощности, но също и ако са разумни и уместни по отношение на контекст и география,“ продължи Шахлер.

Визия 2025 на Аурубис АГ е резюмирана в три кратки изречения: Страст към металургията. Метали за прогрес. Заедно с вас. Според Шахлер, тези изречения са уникални характеристики на Аурубис. „Когато чуете тези три изречения заедно през 2025г., Вие трябва да мислите за Аурубис. Те изразяват страст към металургията и металите. Метали, които способстват за напредък. От фирма, близка на своите служители, клиенти и доставчици, както и на държавите и дружествата, в която тя действа.“

За да постигне целта, посочена във визията, Аурубис инициира програма за трансформиране, озаглавена „ЕДИНЕН Аурубис“. Тя включва редица под-проекти, които ще имат за цел бъдещо развитие и коригиране на стратегията, организационната структура, подобрения на процесите, развитие на персонала и фирмената култура и комуникация. Тези мерки трябва да подкрепят рентабилността на дружеството, вече в средносрочен план: „На базата на днешните условия, бихме желали да подобрим нашата ППЛДОА до края на финансовата 2019/20 година с мерки за вътрешна оптимизация, създаващи повече от 200 милиона евро,“ посочи като конкретна цел Юрген Шахлер.

 

Резултат за миналата финансова година според очакванията

В речта си, Председателят на Управителния съвет също направи преглед на миналата финансова 2015/16 година. Въпреки стойността си от 213 милиона евро, оперативната печалба преди данъци (ППД) беше значително под рекордното ниво за предишната година от 343 милиона евро, като това беше прогнозирано от дружеството и кореспондираше на пазарните прогнози.

Цената на акция се развиваше в съответствие с резултатите и с по-слабия стоков сектор като цяло през финансова 2015/16 година. Заключителната цена на 30 септември 2016 г. беше 49,88 евро. Цената на акция се възстанови в течение на новата финансова година и отново беше 54,80 евро в края на първото тримесечие. Заключителната цена беше 55,85 евро вечерта преди Годишното Общо събрание.

ППД за 2015/16 беше повлияна значително от планираното затваряне за ремонт и техническа поддръжка на обекта в Пирдоп, България. Затварянето беше изпълнено само за 54 дни и се вмести в рамките на планирания бюджет от 44 милиона евро. Друг важен успех: не бяха докладвани никакви произшествия по време на цялото затваряне. „Браво!“ Юрген Шахлер похвали служителите в България по време на речта си.

Възвръщаемостта на основния капитал (ВОК) е важен ключов показател за ефективност (КПЕ) освен оперативната ППД. Тя беше 10,9% през финансова 2015/16 година и следователно беше под целта на Групата от 15%.

В този контекст, Юрген Шахлер посочи стабилното финансово положение на дружеството: „Въпреки че резултатът ни беше ясно под предишната година, за щастие постигнахме всички поставени от нас цели, освен възвръщаемостта на основния капитал. На стойност 0,1 дълговото ни покритие беше на нивото на предишната година. Групата почти няма задължения.“

 

Потвърдена прогноза за новата финансова година

Групата създаде оперативна печалба преди данъци в размер на 18 милиона през първата четвърт на новата финансова година. Резултатът беше повлиян от негативни въздействия на измерване на запаси, причинени от голямо покачване на цените на металите. Все пак, тези въздействия ще се балансират отново през финансовата година, обясни Шахлер. Планираното, със законно поставен срок  затваряне за ремонт и техническа поддръжка на котел-утилизатора в Хамбург също напрегна оперативния резултат. „Без тези две въздействия щяхме да сме постигнали много добър резултат от 60 милиона евро в Q1!“, обобщи Председателят на Управителния съвет.

Впоследствие, Юрген Шахлер още веднъж потвърди прогнозата за печалба за текущата финансова година. „Очакваме значително, или повече от 10%, по-висока ППД и увеличение от 1 до 5 % на ВОК в сравнение с предишната година.“

Присъстващите на Годишното Общо събрание приеха препоръката на Надзорния съвет и Управителния съвет да емитират дивидент от 1,25 евро на акция (предишната година: 1,35 евро) на акционерите. Печалбата от дивидента е 2,5% на базата на заключителната цена в края на финансовата година.

Всички други предложения, които бяха поставени на гласуване, също бяха приети с голямо мнозинство на Годишното Общо събрание.

Около 59,76% на акционерния капитал с права на глас присъстваше на Годишното Общо събрание тази година.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.