05/22/19

Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба от 103 млн. евро през първата половина на финансовата 2018-19 г.

Групата „Аурубис“ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) от 103 млн. евро през първите шест месеца на финансовата 2018-2019 година. Резулатът за първото полугодие на изминалата е 186 млн. евро. Оперативната печалба за второто тримесечие възлиза на 63 млн. евро спрямо 107 млн. евро за същия период на 2017-18 г.

 

Влияние върху резултатите оказват основно по-малкия обем преработени концентрати, по-ниските такси за рафиниране, включително таксите за меден скрап, увеличените разходи за електроенергия, както и по-слабото търсене на плосковалцувани продукти.  По-високите приходи от продажба на сярна киселина, макар и при по-малко реализирани обеми, оказват положително влияние върху резултата. Продажбите на заготовки - медни пръти и форми, също са удовлетворителни.

 

Както бе обявено с предварителните резултати за шестмесечието, „Аурубис“ очаква оперативната печалба за текущата финансова година да бъде по-ниска от тази през предходната с повече от 15%. Групата очаква и по-ниска оперативна възвръщаемост на капитала (ROCE).

 

Според прогнозите до края на финансовата година снабдяването с медни концентрати ще бъде добро, при задоволително ниво на таксите за рафиниране. Групата очаква и положителна тенденция на пазара на меден скрап. Търсенето на медни пръти и плосковалцувани продукти ще бъде по-ниско поради по-слабите икономически условия, основно в европейския автомобилен сектор. Групата очаква силно търсене на медни профили до края на финансовата година. Пазарът на сярна киселина, който е труден за прогнозиране, сигнализира за стабилна ситуация с високи цени за третото тримесечие.