Групата Аурубис продължава успешната си дейност

Добрите резултати за третото тримесечие на финансовата 2016-2017 г. оправдават очакванията.

Програмата за повишаване на ефективността постига планирания успех.

Прогнозата за печалба за финансовата година е потвърдена.

 

Хамбург, 10 август 2017 г. - Група Аурубис постигна оперативна печалба преди данъци (EBT) от 211 милиона евро за първите девет месеца на финансова 2016-2017 година в сравнение със 148 милиона евро за същия период на изминалата. Приходите на Групата нараснаха от 1 113 до 8 189 милиона евро поради по-високите цени на металите.

Подобрението на оперативната печалба преди данъци се дължи на по-големите количества обработени концентрати, въпреки планираното затваряне за техническо обслужване и ремонт на завода в Хамбург през първата четвърт на финансовата година. Резултатите за същия период на изминалата година също бяха повлияни от планирано затваряне за ремонт - на завода в Пирдоп, България. Oтносително високите такси за обработване и рафиниране на медни концентрати, дължащи се на благоприятната структура на входния микс, повлияха положително на резултатите. Високите такси за рафиниране за меден скрап с добро предлагане също допринесоха за резултатите. Положително влияние оказаха и добивa на метал при благоприятни цени, както и обменния курс на щатския долар през отчетния период.

Свръхпредлагането на сярна киселина на световния пазар, особено през първата половина на финансовата година, доведе до по-слаби печалби от този продукт и оказа влияние върху EBT. Повишеното търсене на продукти от плоски прокати допринесе за по-високите продажби на профили. За сметка на това, продажбите на валцдрат бяха по-слаби отколкото предишната година.

Оперативната възвръщаемост на основния капитал (ROCE), като се отчете оперативната печалба преди лихви и данъци (EBIT) за последните 4 тримесечия, нарасна до 13.0% в сравнение с 11.2 % за същия период на изминалата година.

EBT на Аурубис на базата на Международните стандарти за финансови отчети IFRS възлиза на 371 милиона евро, при 98 милиона евро за същия период на изминалата година. В сравнение с оперативната печалба, печалбата на базата на IFRS отчита колебанията в цената на медта и други фактори. По този начин оперативната печалба е решаваща за Аурубис при оценка на бизнес изпълнението и управлението на дружеството.

„Третото тримесечие, с оперативна печалба преди данъци от 93 милиона евро, беше изключително добро“ обобщи Юрген Шахлер, Главен изпълнителен директор на Групата Аурубис. „За положителните резултати допринесоха особено тези в България, където можем да обработваме комплексни материали след миналогодишния ремонт. В допълнение, използвахме предимството от доброто предлагане на скрап и постигнахме високи такси за рафиниране. Програмата за повишаване на ефективността също допринесе за добрите резултати.“

Програмата за повишаване на ефективността е част от ONE Aurubis, трансормационната програма на Групата, чрез която ще бъдат изпълнени изискванията за постигане на Визия 2025, представена от Аурубис през март 2017 г. Аурубис се стреми да повиши оперативната си печалба (печалбата преди лихви, данъци, обезценки и амортизации, EBIDTA) с повече от 200 милиона евро до финансовата година 2019-2020. Повече от 80% от годишната цел от около 30 милиона евро вече са постигнати, със значителни приноси от заводите в Хамбург и Люнен, както и подразделението на компанията за производство на плоски прокати.

В допълнение на подобрените резултати, постигнати чрез програмата за повишаване на ефективността, предстоят и други проекти от ONE Aurubis. В момента компанията адаптира стратегията си към Визия 2025. След одобрение на Надзорния съвет на Групата, тя ще бъде представена на 13 декември 2017 г. по време на оповестяването на годишните финансови резултати. Първостепенен стратегически елемент ще бъде проекта за вътрешен растеж „Бъдеща комплексна металургия“, който включва разширяване на преработката на по-сложни суровини, скъсяване на времето за производство на ценни метали и предоставяне на възможност за оптимизирано производство на допълнителни метали.

Аурубис работи и по детайлите на нова организационна структура, която ще бъде по-тясно свързана с процесите за добавена стойност в компанията. Тя трябва да влезе в сила от началото на следващата финансова година, на 1 октомври 2017 г.

 

Перспектива

Като цяло Аурубис очаква продължителна стабилна до добра пазарна ситуация на пазарите за суровини и продукти. Компанията очаква задоволителни такси за топене и рафиниране за медни концентрати до края на финансовата година, въпреки че в момента те са под натиск на глобалния пазар. Ключовата компетентност на Аурубис в обработването на сложни концентрати помага за поддържането на по-висок стандарт. Най-голямата компания в света за рециклиране на мед очаква добро предлагане на пазара за меден скрап, със съответно високи цени за рафиниране в предстоящите месеци. Аурубис очаква леко възстановяване на приходите от сярна киселина с оглед на подобряване на пазарната ситуация в този сектор.

Очертават се стабилни продажби на валцдрат, които ще останат под нивото на предишната година. За сметка на това Аурубис очаква предлагане на плоски продукти и профили на нива малко над тези за предишната година.

Въпреки отслабващия щатски долар, Групата очаква продължителен положителен принос, дължим на стратегията й за хеджиране.

Юрген Шахлер потвърждава отново прогнозата за цялата година: „Очакваме значително по-висока оперативна печалба преди данъци и малко по-висока оперативна възвръщаемост на основния капитал в сравнение с предишната година.“

Пълният отчет за първите девет месеца на финансова 2016-2017 година е публикуван на www.aurubis.com

 

Накратко

 

Ключови числа за Групата Аурубис

трето тримесечие

Първите девет месеца

2016/17

2015/16

промяна

2016/17

2015/16

промяна

Приходи

млн. евро

2 761

2 351

17 %

8 189

7 076

16 %

Брутна печалба

млн. евро

319

264

21 %

1 027

722

42 %

Оперативна брутна печалба

млн. евро

313

240

30 %

867

766

13 %

Разходи за персонала

млн. евро

120

114

5 %

357

337

6 %

Обезценки и амортизация

млн. евро

33

33

0 %

99

98

1 %

Оперативни обезценки и амортизация

млн. евро

32

31

3 %

96

93

3 %

EBIDTA

млн. евро

132

94

40 %

476

210

> 100 %

Оперативен EBIDTA

млн. евро

126

70

80 %

316

254

24 %

EBIT

млн. евро

99

61

62 %

377

112

> 100 %

Оперативен EBIT

млн. евро

94

39

> 100 %

220

161

37 %

EBT

млн. евро

99

58

71 %

371

98

> 100 %

Оперативен EBT

млн. евро

93

35

> 100 %

211

148

43 %

Консолидиран нетен резултат

млн. евро

77

42

83 %

285

72

> 100 %

Оперативен консолидиран нетен резултат

млн. евро

71

26

> 100 %

161

109

48 %

Печалба на акция

евро

1,70

0,94

81 %

6,32

1,58

> 100 %

Оперативна печалба на акция

евро

1,59

0,57

> 100 %

3,57

2,40

49 %

Нетен паричен поток

млн. евро

150

203

-26 %

191

45

> 100 %

Капиталови разходи (с изключение на финансови дълготрайни активи)

евро

26

41

-37 %

131

107

22 %

Оперативна възвръщаемост на оборотния капитал *

%

-

-

-

13,0

11,2

-

Цена на мед (средна)

щ. д./тон

5 662

4 729

20 %

5 591

4 765

17 %

Цена на мед (към датата на изготвяне на баланса)

щ. д./тон

-

-

-

5 908

4 827

22 %

Служители (средно)

 

6 473

6 380

1 %

6 473

6 337

2 %

* Корпоративни контролни параметри.

Коментарите за резултатите са представени в обяснителните бележки към резултатите от дейността, нетните активи и финансовата позиция.

** EBIDTA (оперативен EBIDTA се определя от EBIT (оперативен EBIT) плюс обезценка и амортизация (оперативна обезценка и амортизация).

Настоящият доклад може да включва леки отклонения в сборовете поради закръгляне.

 

Производство/количество

 

трето тримесечие

 

първите девет месеца

2016/17

2015/16

промяна

2016/17

2015/16

промяна

Направление „Производство“

 

 

 

 

 

 

 

Количество концентрат

1 000 тона

634

373

70 %

1 804

1 572

15 %

Вложен меден скрап/скрап от черна мед

1 000 тона

24

20

20 %

80

79

1 %

Производство на сярна киселина

1 000 тона

630

349

81 %

1,757

1 503

17 %

Производство на катоди

1 000 тона

158

135

17 %

467

438

7 %

Направление „Продукти от мед“

 

 

 

 

 

 

 

Вложен меден скрап/скрап от черна мед

1 000 тона

66

83

-20 %

234

233

0 %

Количество KRS

1 000 тона

75

58

29 %

197

189

4 %

Производство на катоди

1 000 тона

136

121

12 %

396

375

6 %

Производство на заготовка за пръти

1 000 тона

186

206

-10 %

541

588

-8 %

Производство на профили чрез непрекъснато леене

1 000 тона

52

46

13 %

146

132

11 %

Производство на плоски прокати и специализирани проводници

1 000 тона

61

59

3 %

172

164

5 %

 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.