Аурубис постига най-високите резултати в историята си малко преди 150-тата си годишнина

Хамбург, 11 декември 2015г. – Групата на Аурубис (Аурубис) постигна над два пъти по-висока оперативна печалба преди данъци (ППД) в размер на 343 милиона Евро през финансовата 2014/2015г. в сравнение с предходната година (137 милиона Евро). Оперативната възвръщаемост на ангажирания капитал (ВАК) достигна отличната стойност от 18.7% (стойност през предходната година: 8.5%).

Изпълнителният съвет и Надзорният съвет ще препоръчат изплащане на дивидент в размер на 1.35 Евро на акция на Годишното Общо Събрание на 24 февруари 2016г. (стойност през предходната година: 1 Евро). Коефициентът на изплащане следователно е 53% (стойност през предходната година: 51%), свързан с неизползваните печалби на Аурубис АГ и е в съответствие с текущата политика във връзка с дивидентите. Дивидентната доходност на базата на цената при затваряне на Борсата за електронна търговия (XETRA) в размер на 56.90 Евро към 30 септември 2015г. е 2.4% (стойност през предходната година: 2.6%).

„Предстои ни да отпразнуваме 150-тата годишнина на нашата компания на 28 април 2016г. Фактът, че приключваме 149-тата финансова година с рекордни печалби ни кара да се чувстваме доволни и уверени, че сме на правилният път с Аурубис,“ коментира говорителят на Изпълнителния съвет на Аурубис Ъруин Фауст във връзка с финансовата 2014/2015г.

Значително по-високите такси за обработване и рафиниране на суровините меден концентрат и меден скрап, силното увеличение на цените на сярната киселина в световен мащаб и по-високата премия от катоди допринесе за особено добрите резултати. Усвояването с висок капацитет,  добрият добив на метал и благоприятната комбинация от суровини подкрепи това добро развитие. Продажбите на медни продукти варираха: докато продажбите за валцдрат нарастнаха до известна, те цялостно се свива леко за останалите медни продукти.

„Резултатите значително надхвърлят очакванията, които имахме в началото на финансовата година. През изминалата финансова година, имахме предимството на добри условия за всички от съответните пазари, като липсваха и големи сътресения в нашите съоръжения. Ситуацията можеше да се опише като "всички системи работят" в почти всяко отношение, " обобщи Фауст аспектите, свързани с печалбите. В момента той управлява дружеството заедно с д-р Стефан Боел.

В размер на 10,995 милиона Евро приходите на Аурубис бяха с 246 милиона Евро по-ниски от предходната година (11,214 милиона Евро) най-вече заради по-ниските продажби на медни продукти. Приходите на Аурубис са като цяло силно свързани с цените на металите и така не са подходящ индикатор за търговскотопредставяне на компанията. Печалбата преди данъци съгласно Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) беше 170 милиона Евро (стойност през предходната година: 58 милиона Евро). За разлика от оперативната печалба, печалбата съгласно МСФО включва измервателни ефекти поради колебанията в цената на медта, както и поради други фактори. Следователно, оперативната печалба е решаващи за Аурубис при оценката на търговското представяне и управлението на компанията.

Перспектива

Различните тенденции вече са очевидни за годината на годишнината 2016г.: докато Аурубис все още очаква добро снабдяване с медни концентрати и високи разходи за обработка и рафиниране, съществуват слабости на пазарите на меден скрап. По-ниските цени на металите карат търговците на скрап да намалят дейността си по събиране и задържат материал, което води донедостиг на доставките и по-ниски такси за рафиниране на пазара на меден скрап. Налице е също така излишък в предлагането на пазарите на сярна киселина от началото на новата финансова година, със съответния натиск върху цените. В момента не се забелязва подобряване на тези много нестабилни пазари.

Отчитайки физическото търсене на мед, което се очаква да бъде по-слабо в световен мащаб, Аурубис понижи премията на катоди за европейските клиенти на $ 92/тон за календарната 2016г. (стойност през предходната година: US $ 110/тон). Компанията очаква текущото търсене на медни продукти да продължи.

Голямо изключване за 50 дни ще се състои в завода на Групата в Пирдоп, България през април и май 2016г. Очаква се капиталовите разходи да са в размер на  44 милиона Евро и натоварването на оперативната печалба преди данъци ще бъде около 25 милиона Евро. По-кратки спирания за работи по поддържането са насрочени и в други заводи на Групата. Въпреки това, ако няма допълнителни прекъсвания, Аурубис трябва да бъде в състояние да постигне добра производителност в своите топилни съоръжения.

Като цяло, несигурните пазарни и икономически обстоятелства ще продължават да съпътстват нашата дейност през финансовата 2015/16г. Би могло да има и различия между тримесечията, както през предходните години. Особено първото тримесечие редовно търговското представяне е по-слабо поради сезонни фактори. Проектите за подобрения, започнати през 2014/15г. ще подкрепят резултатите от текущата финансова година, но ще се отразят в средносрочен и особено в дългосрочен план.

„Като цяло, очакваме бизнесът ни да се нормализира до известна степен. Също така очакваме добри резултати през финансовата 2015/16г., въпреки че те няма да достигнат миналогодишните рекордни резултати. В сравнение с много добрата предходна година, очакваме значително по-ниска оперативна печалба преди данъци. Оперативната  ВАК също ще намалее значително ", заключи Ъруин Фауст.

Пълния Годишен доклад за 2014/15г. можете да намерите на www.aurubis.com.

Накратко

 

Ключови цифри за Аурубис

4то тримесечие

Финансова година

2014/15

2013/14

Промяна

2014/15

2013/14

Промяна

Печалба

млн. Евро

2,528

2,944

-14%

10,995

11,241

-2%

Брутна печалба

млн. Евро

135

246

-45%

1,009

865

17%

Оперативна брутна печалба

млн. Евро

288

271

6%

1,173

937

25%

Разходи за персонал

млн. Евро

102

107

-5%

431

415

4%

Обезценяване и амортизация

млн. Евро

34

33

3%

136

128

6%

Оперативно обезценяване и амортизация

млн. Евро

33

31

6%

130

121

7%

Печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация

млн. Евро

(32)

77

<-100%

336

216

56%

Оперативна печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация

млн. Евро

121

102

19%

500

288

74%

Печалба преди лихви и данъци

млн. Евро

(66)

44

<-100%

200

88

>100%

Оперативна печалба преди лихви и данъци

млн. Евро

88

71

24%

370

167

>100%

Печалба преди данъци

млн. Евро

(75)

37

<-100%

170

58

>100%

Оперативна печалба преди данъци*

млн. Евро

82

62

32%

343

137

>100%

Консолидиран нетен приход

млн. Евро

(48)

29

<-100%

134

44

>100%

Оперативен консолидиран нетен приход

млн. Евро

61

44

39%

257

99

>100%

Печалба на акция

Евро

(1.08)

0.64

<-100%

2.95

0.95

>100%

Оперативна печална на акция

Евро

1.33

0.96

39%

5.68

2.17

>100%

Дивиден на акция**

Евро

-

-

-

1.35

1.00

35%

Нетен паричен поток

млн. Евро

17

183

-91%

365

401

-9%

Капиталови раходи (без финансови фиксирани активи)

млн. Евро

42

31

35%

112

128

-13%

Оперативна възвръщаемост на вложения капитал*

%

-

-

-

18.7

8.5

-

Цена на медта (средна)

$/тон

5,259

6,994

-25%

5,933

6,996

-15%

Цена на медта (дата на баланса)

$/тон

-

-

-

5,093

6,736

-24%

Служители (средно)

 

6,301

6,362

-1%

6,317

6,337

0%

 

*Корпоративни контролни параметри

**Стойност от 2014/15г. е предложеният дивидент.

Определени цифри от предходната година са коригирани.

Настоящият доклад може да съдържа малки отклонения в сборовете поради закръгляне.

 

 

 

Продукт/ производителност

4то тримесечие

Финансова година

2014/15

2013/14

Промяна

2014/15

2013/14

Промяна

BU Първична мед

 

 

 

 

 

 

 

Производителност на концентрат

1,000 т

563

564

-0.2%

2,294

2,221

3.3%

Суровина меден скрап

1,000 т

19

25

-24.0%

103

97

6.2%

Продукция сярна киселина

1,000 т

534

551

-3.1%

2,200

2,125

3.5%

Продукция катод

1,000 т

156

157

-0.6%

615

595

3.4%

BU Медни продукти

 

 

 

 

 

 

 

Суровина меден скрап

1,000 т

35

43

-18.6%

191

202

-5.4%

Производителност на Кайзер системата за рециклиране

1,000 т

67

74

-9.5%

269

301

-10.6%

Производителност на катоди

1,000 т

127

136

-6.6%

523

531

-1.5%

Производителност на валцдрат

1,000 т

194

178

9.0%

764

742

3.0%

Продължителна производителност на изляти форми

1,000 т

41

39

5.1%

170

183

-7.1%

Производителност на плоски валцовани продукти и специална тел

1,000 т

53

58

-8.6%

216

228

-5.3%

Определени цифри от предходната година са коригирани.

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.