05/12/16

Аурубис отчита добри резултати за шестмесечието

Хамбург, 10 май 2016 г. – Групата „Аурубис“ генерира оперативни приходи преди облагане с данъци (ЕВТ) в размер на 113 млн. евро през първата половина на финансовата 2015/16 година (предходна година: 181 млн. евро, включително извънредни резултати в размер на 50 млн. евро).                                                                                              

Положително влияние върху икономическите резултати оказаха по-високите такси за обработка и рафиниране на меден концентрат заедно с добра производителност, устойчивите продажби на медни продукти и силният щатски долар.

В същото време ниското предлагане на меден скрап и свръхпредлагането на глобалните пазари за сярна киселина оказаха съответния ценови натиск върху резултатите.

„Актуалните за нас пазари се развиваха различно. Все пак ние постигнахме добри резултати за шестмесечието и дори надминахме очакванията на анализаторите за второто тримесечие“, коментира резултатите Ервин Фауст, Говорител на Изпълнителния съвет на Аурубис АГ.

Приходите за предходната година включваха положителни извънредни резултати от приблизително 50 млн. евро, което беше главно в резултат на ниските материални запаси от ценни метали в края на първото шестмесечие.

Групата „Аурубис“ генерира приходи в размер на 4 725 млн. евро през първите шест месеца на финансовата 2015/16 година (предходна година: 5 519 млн. евро). Спадът в приходите се дължи основно на по-ниските цени на металите.

Оперативната възвръщаемост на вложения капитал (ROCE) (текуща оперативна печалба за последните четири тримесечия) беше 12,7% (предходна година: 15,8%).

Перспективи

Продължаваме да разчитаме на добри условия на пазарите за меден концентрат. На продуктовите пазари очакваме стабилно търсене на малко по-ниски нива. Тъй като голяма част от приходите се базира на щатски долари, продължаваме да очакваме положителни ефекти за приходите спрямо предходната година поради силния американски долар.

Според нас досега не е имало сигнали за устойчиво подобрение на пазарите за меден скрап и сярна киселина. Допълнителни увеличения в цената на металите като цяло биха оказали положително влияние върху пазарите за меден скрап.

Мащабното изключване на мощности в Пирдоп (България) стартира на 14 април. В момента всички работи вървят по график и очакваме съоръженията отново да бъдат пуснати в експлоатация в началото на м. юни.

Инициираните от нас проекти за подобрения допринасят за повишаване на приходите през настоящата финансова година; те обаче ще окажат значително положително влияние през следващите финансови години.

„Мащабното изключване на мощности в Пирдоп (България), което анонсирахме, започна в средата на април 2016 г. То ще повлияе сериозно на нашите резултати през третото тримесечие на 2015/16 г. Потвърждаваме нашата прогноза за цялата финансова година: в сравнение с миналогодишния рекорден резултат, през финансовата 2015/16 година ще генерираме значително по-слаб, но независимо от това добър резултат“, обобщи обзора на финансовата година Ервин Фауст.

Можете да намерите пълния отчет за първото шестмесечие на финансовата 2015/16 година, включително отчети по показатели, на www.aurubis.com.

Приходите по МСФО преди облагане за първото шестмесечие бяха 40 млн. евро (предходна година: 176 млн. евро). За разлика от оперативните приходи приходите по МСФО включват резултати от оценки поради колебанията в цената на медта и други фактори. Следователно оперативните приходи имат решаващо значение за Аурубис при оценяване на икономическите резултати и управлението на компанията.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.