08/10/16

Аурубис изпълнява прогнозите за печалба, потвърждавайки прогнозата - широкомащабното прекъсване на работата приключи успешно

Хамбург, 10 август 2016 г. - Група Аурубис генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) от 148 милиона евро в първите девет месеца на финансова година 2015/16 (предходната година: 262 милиона евро). Оперативната възвръщаемост на основния капитал (ROCE; текущата оперативна печалба и лихва преди данъци (EBIT) за последните четири тримесечия) беше 11,2% (предходната година: 18,7 %). Тези два ключови показатели за ефективност са по-ниски от предходната година, както беше съобщено, но са на нивото на пазарните прогнози.

Печалбата беше повлияна положително от подобрените такси за обогатяване и рафиниране за медни концентрати поради оптимизирана структура на производствените разходи, продължаващи високи нива на продажби на пръти и профили и настоящ силен американски долар.

За разлика от това, почти осемседмичното широкомащабно прекъсване в Аурубис България, което беше много успешно и запази световното внимание в индустрията, оказа отрицателно въздействие. Общо 52 дружества и приблизително 1200 човека участваха в това прекъсване за техническо обслужване и ремонт, което е най-голямото от 1986 г. Обемът на капиталовите разходи достигна стойност от 44 милиона евро и 11 съоръжения бяха заменени в срок от 54 дни.

Продължилата слабост на пазарите за меден скрап и на сярна киселина, повлияна от свръхпроизводство, както и по-ниската катодна премия тази година, също влошиха в общ план резултатите.

„Започвайки в Аурубис в началото на юли, бях доволен да чуя че сме извършили спирането в Пирдоп в Q3 по график и служителите изпълниха тази много амбициозна задача така успешно. Това беше една от причините нашата оперативна печалба преди данъци да изпълни пазарните прогнози за това тримесечие,“ коментира Юрген Шахлер, главен изпълнителен директор на Аурубис от 1 юли 2016 г., относно резултатите.

Печалбата от предходната година включваше положителни извънредни въздействия от около 32 милиона евро, които главно произтичаха от ниски нива на запаси от скъпоценни метали в края на третото тримесечие.

Приходите на Група Аурубис в първите три четвърти на финансова година 2015/2016 достигнаха 7 076 милиона евро (предходната година: 8 467 милиона евро). Намалението на приходите основно се дължи на по-ниски цени на медта.

Перспектива

Продължаваме да очакваме таксите за обогатяване и рафиниране да бъдат на добро ниво. В случая с приходите на сярна киселина, в момента не очакваме възстановяване на цените. Не виждаме също устойчиво възстановяване на пазарите за меден скрап в момента. Все пак, увеличаването на цените на метала би могло да окаже положително въздействие в тази област.

За продукти от пръти и профили очакваме стабилно търсене на нивото на предходната година. На пазарите за лентови продукти също очакваме стабилно търсене на ниско ниво във важните пазарни сегменти.

Тъй като голяма част от прихода ни е на базата на американския долар, продължаваме да очакваме положителни постъпления на печалба, в сравнение с предходната година, поради силния американски долар.

Стартираните от нас проекти за подобрение допринасят за печалба в текущата финансова година; все пак те само ще оказват положително въздействие в бъдещите финансови години.

„Съответно, можем да потвърдим прогнозата ни за цялата година: в сравнение с рекордния резултат на предходната година, ще генерираме значително по-нисък, но добър резултат във финансова година 2015/16,“ обобщи перспективата за финансовата година Ервин Фауст, финансов директор на Аурубис.

Можете да намерите пълния отчет за първите девет месеца на финансова година 2015/16, включително отчитането по сегменти, на уебсайт: www.aurubis.com

Печалбата преди данъци съгласно Международните стандарти за финансови отчети за първите девет месеца беше в размер на 98 милиона евро (предходната година: 245 милиона евро). За разлика от оперативната печалба, печалбата съгласно Международните стандарти за финансови отчети включва въздействия при измерване, дължащи се на колебания на цената на медта и други фактори. Следователно, оперативната цена е решаваща за Аурубис при оценка на резултатите от дейността и управлението на дружеството.

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.