02/11/16

Аурубис потвърждава прогнозата за цялата финансова година

Хамбург, 10 февруари  2016 - Аурубис АГ генерира оперативна печалба преди данъци (EBT) от 36 милиона eвро през първото тримесечие на текущата финансова година 2015/2016 (предходна година: 39 милиона Евро). Прогнозата за финансовата 2015/16 бе потвърдена.

Резултатите за първото тримесечие бяха обременени от слаби пазари на меден скрап, по-ниско производство на благородни метали и по-нисък добив на метал при по-ниски цени.

Обратно, увеличените такси за обработка и рафиниране на меден концентрат, по-високите продажби на медни пръти и форми произведени чрез процес на непрекъснато леене и свързаните с това по-високи приходи от премиите за катодна мед оказаха положително влияние върху резултатите. Засилването на американския долар - установената валута на таксите за обработка и рафиниране и премиите за катодна мед - подкрепят резултатите.

"В благоприятната, като цяло, пазарна обстановка, основните фактори, които обремениха резултатите през първото тримесечие бяха слабите пазари на скрап и по-ниската печалба от метал във връзка с по-ниските цени на метала," заяви Ервин Фауст, Говорител на Изпълнителния съвет.

Оперативната възвращаемост на вложения капитал (ROCE) достига до отличните 17.5% (предходна година: 11.0%) и е значително над поставената цел от 15%. Съотношението на собствения капитал е на много добро  ниво от 49% (предходна година: 44%) с много нисък дълг, което демонстрира отличната сила на баланса на Аурубис ".

Приходите на Аурубис Груп достигат 2,398 милиона Евро през първото тримесечие (предходна година: 2 635 милиона Евро). Намалението на приходите е основно резултат от по-ниските цени на метала.

Нетния паричен поток възлиза на  -23 милиона Евро в сравнение с 102 милиона Евро за предходната година.

Намалението на нетния паричен поток основно се дължи на натрупването на оборотен капитал, главно в резултат на увеличение на стоково-материалните запаси, поради планирания капитален ремонт в Пирдоп (април/май 2016). След приключване на ремонта, стоково-материалните запаси ще спаднат отново до нормалното им ниво, което съответно ще има положителен ефект върху паричния поток.

Печалбата преди данъци (EBT) на базата на МСФО през първото тримесечие на финансовата 2015/16 е - 34 милиона Евро (първо тримесечие на предходната година: 33 милиона Евро) и основно e повлияна от спада на цените на метала. За разлика от оперативната печалба, печалбата на базата на МСФО включва колебанията на цената на медта и други фактори. Следователно, оперативната печалба е решаваща за Аурубис при оценка на стопанската дейност и управлението на дружеството.

Перспектива

Очакваме добри такси за преработка и рафиниране за Аурубис до края на финансовата година. Очакваме количеството меден концентрат обработено през финансовата година да е по-малко в сравнение с предходната. Основната причина за това е планираното прекъсване на производствения процес за поддръжка и ремонт на съоръженията за обработка на концентрат в Пирдоп, насрочено за април и май 2016, което ще доведе до значителен натиск върху приходите през третото тримесечие.

От сегашната перспектива, очакваме пазарите на меден скрап да почнат да се възстановят от третото тримесечие нататък, с последващо възстановяване и на таксите за рафиниране.

На база допускането, че няма да има прекъсване на доставките на меден скрап и че ще има достатъчно доставки на концентрати, очакваме производството на катодна мед да остане на нивото на предходната година.

В момента няма осезаемо подобрение на цените на сярната киселина, които бяха подложени на натиск в началото на финансовата година. Все още има свръх предлагане на международния пазар.

В сегмента на медните продукти, очакваме добро търсене като цяло от основните ни пазари в Европа. В Северна Америка, очакваме по-силна конкуренция от внос за нашето местно производство на ленти, поради силния американски долар.

По отношение на проектите за оптимизация, които сме стартирали, ние сме убедени, че ще успеем да постигнем заложените в проектите цели в средносрочен план. Проектите вече дават своя принос за приходите през текущата финансова година; те, обаче, ще имат значителен положителен ефект само в бъдещите финансови години.

"Все още разглеждаме прогнозата за приходите за цялата година направена през месец декември като реалистична: макар че приходите на Аурубис ще бъдат значително по-ниски от рекордните приходи за предходната година, те ще бъдат на задоволително  ниво за финансовата 2015/16",  казва в заключение Ервин Фауст.

Може да намерите целият доклад за първото тримесечие на 2015/2016 на www.aurubis.com.

 

Ключови показатели за Аурубис Груп

Q1 Първо тримесечие

2015/16

2014/15

промяна 

Приходи

€m

2,398

2,635

-9 %

Брутна печалба

€m

174

238

-27 %

Оперативна брутна печалба

€m

241

242

0 %

Разходи за персонала

€m

110

105

5 %

Обезценка и амортизация

€m

32

35

-9 %

Оперативна обезценка и амортизация

€m

30

33

-9 %

Печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизации

€m

4

78

-95 %

Оперативна  печалба преди лихви, данъци,
обезценки и амортизации

€m

71

82

-13 %

Печалба преди лихви и данъци

€m

(28)

43

< -100 %

Оперативна печалба преди лихви и данъци

€m

41

49

-16 %

Печалба преди данъци

€m

(34)

33

< -100 %

Оперативна печалба преди данъци*

€m

36

39

-8 %

Консолидирана нетна печалба/(загуба)

€m

(25)

25

< -100 %

Оперативна консолидирана нетна печалба

€m

26

29

-10 %

Нетна печалба на акция

(0.56)

0.54

< -100 %

Оперативна нетна печалба на акция

0.58

0.64

-9 %

Нетен паричен поток

€m

(23)

102

< -100 %

Капиталови разходи (без финансови дълготрайни  активи)

€m

34

21

62 %

Оперативна възвращаемост на вложения капитал*

%

17.5

11.0

-

Цена на медта (средно)

US$/t

4,892

6,624

-26 %

Цена на медта (дата на баланса)

US$/t

4,702

6,359

-26 %

Служители (средно)

6,316

6,335

0 %

 

* Корпоративни контролни параметри

Настоящият доклад може да съдържа малки отклонения в сборовете поради закръгляване.

Производителност

Q1

2015/16

2014/15

Change

 

BU Първична мед

Количество концентрат

1,000 t

601

576

4.3 %

Вложен меден скрап

1,000 t

23

30

-23.3 %

Производство на сярна киселина

1,000 t

576

551

4.5 %

Производство на катоди

1,000 t

150

153

-2.0 %

 

BU Медни продукти   

Вложен меден скрап

1,000 t

67

79

-15.2 %

Производителност на Кайзер системата
за рециклиране 

1,000 t

70

70

0.0 %

катоди

1,000 t

130

132

-1.5 %

Производство на медни пръти

1,000 t

178

163

9.2 %

Производство на форми чрез непрекъснато леене

1,000 t

38

38

0.0 %

Производство на плоски и валцувани продукти и
специална тел

1,000 t

50

48

4.2 %

 

 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.