12/14/16

Резултатът на Аурубис за 2015/16 потвърждава фирмените и пазарни очаквания

Хамбург, 14 декември 2016 г. - Група Аурубис създаде резултат, който беше в рамките на очакванията на дружеството и пазара, постигайки оперативна печалба преди данъци (ППД) в размер на 213 милиона евро през финансова 2015/16 (предишната година: 343 милиона евро). Възвръщаемостта на основния капитал (ВОК) беше в размер на 10,9% (предишната година: 18,7%).

Управителният съвет и Надзорният съвет ще препоръчат изплащането на дивидент от 1,25 евро на акция на Годишната обща среща на 2 март 2017 г. (предишната година: 1,35 евро). Коефициентът на изплащане е следователно 46%, свързан с неизползвана печалба на Аурубис АГ (предишната година: 53%). Доходът от дивидент на базата на заключителна цена XETRA в размер на 49,88 на 30 септември 2016 г. е 2,5% (предишната година: 2,4%).

Резултатът беше повлиян от значително намалените такси за рафиниране за меден скрап, заедно с по-ниска доставка на меден скрап, както и значително по-слабите продажни цени за сярна киселина поради излишък. По-ниският добив на метал, придружен с понижени цени на метала, по-ниската катодна премия и планираното затваряне в Пирдоп, България, с по-ниското произтичащо количество метал също повлияха негативно на печалбите.

По-високите такси за обработка за медни концентрати с повишена структура на производствените разходи, стабилните продажни количества за непрекъснато произвеждана заготовка за пръти и профили, както и силният американски долар, оказаха положително въздействие.

„Печалбата се разви както очаквахме в нашата прогноза в началото на финансовата година: като цяло, генерирахме значително по-ниска ППД и значително по-ниска оперативна ВОК. Това не е достатъчно за нас, дори да има разбираеми причини за това развитие!“ обясни Юрген Шахлер, Главен изпълнителен директор на Аурубис АГ. „Ние сме особено горди от протичането на широкомащабното затваряне в Пирдоп. Инвестирахме около 44 милиона евро там и само за 54 дни, извършихме най-голямото затваряне за техническо обслужване и ремонт, извършвани някога в топилния цех, придържайки се строго към бюджета.“

Приходите на група „Аурубис“ намаляха с 1,520 милиона до 9,475 милиона през отчетния период (предишната година: 10,995 милиона евро). Това развитие основно се дължи на по-ниската средна цена на медта, в сравнение с предишната година. Оперативната ВОК намаля от 18,7% до 10,9% в отчетната финансова година поради по-ниския оперативен резултат. Този основен показател на дейността следователно е в рамките на очакванията, посочени в Прогнозния доклад в началото на финансовата година.

Консолидираната печалба преди данъци (ППД) на базата на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) беше 159 милиона евро (предишната година: 170 милиона евро). В сравнение с оперативната печалба, печалбата на базата на МСФО включва въздействия при измерване, дължащи се на колебанията на цената на медта и други фактори. Следователно, оперативната печалба е решаваща за Аурубис при оценка на стопанската дейност и управлението на дружеството.

Перспектива

Колебанията в цялостното икономическо развитие на пазарите, свързани с Аурубис, ще продължат да влияят на финансова 2016/17 година.

Пазари за доставка

Положителните фактори включват доброто текущо снабдяване с медни концентрати, както и относително високо ниво на такси за обработка и рафиниране. Също така, положението на пазара за меден скрап се подобри малко, като цените на медта се повишиха след края на финансова 2015/16. Все пак, бизнесът в тази област се извършва с кратки срокове и следователно е труден за прогнозиране.

Не е възможно извършването на надеждна цялостна оценка на доставката на меден скрап в 2017 г. Също така, не е възможно да се направи дългосрочно изложение за възможностите за използване на черна мед като заместител. Поради присъствието си на пазарите и добрите си отношения с клиентите, Аурубис все пак е уверена, че ще може да осигури доставката на меден скрап и черна мед. С подхода на затваряне на веригата, който Аурубис разшири постепенно в предишната финансова година, компанията иска да използва клиенти на продуктите за доставчици на производствен скрап. Групата ще продължи да използва този подход през 2017 г.

Търговски пазари

Под-пазарите за медни продукти са смесени. Адекватните изложения за развитието на бизнеса с медни продукти през новата финансова година са възможни само до ограничена степен, тъй като сезона за договаряне за 2017 г. още не е приключил. Аурубис намали катодната премия за дългосрочни договори с европейски клиенти от 92 щ.д/тон до 86 щ.д./тон за календарна година 2017. Това взема предвид очакваното потребителско търсене. Аурубис очаква задоволителни договори в сезона за договаряне за медни продукти.

Продажбите на сярна киселина също зависят от краткосрочни промени. Натискът върху цените на сярна киселина продължи в началото на новата финансова година; договорните цени останаха стабилни на ниско ниво. В момента не се предвижда подобрение.

Колебаещо се бизнес изпълнение

Като цяло, може да има разлики в бизнес изпълнението от тримесечие на тримесечие поради сезонни фактори, но също и в резултат на сривове на оборудването или оперативните процеси. Първата четвърт на финансова година в частност отразява редовно по-слабо бизнес изпълнение. Освен това, резултатът от Q1 2016/17 ще бъде повлиян негативно от триседмично затваряне за техническо обслужване, извършено в Хамбург през октомври/ноември 2016 г. Това затваряне е законно регламентирано на всеки три години. Все пак, Аурубис очаква висока техническа готовност на оборудването за останалата част на финансовата година.

Инициативи за дългосрочно подобряване на резултатите

Със серия вътрешни проекти и инициативи за подобрение на своята предлагана продукция и процеси, Аурубис понастоящем създава условията за поддържане и разширяване на позицията си на лидер на пазара в редица области в дългосрочен план.

Аурубис очаква положителен принос от Програмата за подобряване на резултати, която била прехвърлена към Програма за непрекъснато усъвършенстване в началото на новата финансова година. Това ще доведе да допълнителни оптимизации на всички обекти.

В проекта Бъдеща комплексна металургия (БКМ), Аурубисще развива постоянно своя уникален експертен опит при обработване на комплексни материали. В Хамбург, Аурубис стартира проекта „Оптимизация на металургична шлака“ с цел намаляване на нежелани елементи в железния силикат с допълнителен подготвителен етап. Друга цел на проекта е разширяване на мощностите за гранулация.

За да анализира административните и свързаните с производството работни процеси, както и да   допълнителен потенциал за подобрение, Аурубис стартира три важни инициативи във втората половина на 2016 г.:

1) Проучване на общественото мнение, разпределено на повече от 1000 служители

2) Диагностичен процес, базиран на финансови и оперативни КПД (ключови показатели на дейността), централни процеси, организационни структури и съществуващи ИТ системи

3) Проекти за задълбочено непрекъснато усъвършенстване.

Аурубис ще представи резултатите и изводите на тези инициативи на своето Годишно общо събрание на 2 март 2017 г. и докато протича първата половина на 2017г.

Извод

„Като цяло, очакваме значително по-висока оперативна ППД и малко по-висока ВОК за Групата за финансова 2016/17 година в сравнение с отчетната година,“ заяви Юрген Шахлер, обобщавайки очакванията за текущата финансова година.

Можете да намерите пълния Годишен отчет за 2015/16 година на www.aurubis.com

Важни числа за група Аурубис

 

4-то тримесечие

 

 

Финансова година

 

2015/16

2014/15

Промяна

2015/16

2014/15

Промяна

Приходи

млн. евро

2,399

2,528

-5 %

9,475

10,995

-14 %

Брутна печалба

млн. евро

282

135

> 100 %

1,004

1,009

0 %

Оперативна брутна печалба

млн. евро

284

288

-1 %

1,050

1,173

-10 %

Разходи за персонала

млн. евро

112

102

10 %

449

431

4 %

Обезценяване и амортизация

млн. евро

37

34

9 %

135

136

-1 %

Оперативно обезценяване и амортизация

млн. евро

36

33

9 %

129

130

-1 %

ППЛДОА

млн. евро

102

(32)

> 100 %

312

336

-7 %

Оперативна ППЛДОА

млн. евро

104

121

-14 %

358

500

-28 %

ППЛД

млн. евро

65

(66)

>100 %

177

200

-12 %

Оперативна ППЛД

млн. евро

68

88

- 23 %

229

370

-38 %

ППД

млн. евро

61

(75)

> 100 %

159

170

-6 %

Оперативна ППД*

млн. евро

65

81

-20 %

213

343

-38 %

Консолидиран нетен приход/(загуба)

млн. евро

52

(48)

> 100 %

124

134

-7 %

Оперативен консолидиран нетен приход

млн. евро

56

61

-8 %

165

257

-36 %

Печалба на акция

евро

113

(108)

> 100 %

271

295

-8 %

Оперативна печалба на акция

евро

124

133

-7 %

364

568

-36 %

Дивидент на акция**

евро

-

-

-

125

135

-7 %

Нетен паричен поток

млн. евро

191

17

> 100 %

236

365

-35 %

Капиталови разходи (с изключение на финансови дълготрайни активи)

евро

37

42

-13 %

143

112

28 %

Оперативна възвръщаемост на оборотния капитал *

%

-

-

-

109

187

-

Цена на медта (средна)

щ. д./тон

4,772

5,259

-9 %

4,767

5,933

-20 %

Цена на медта (дата на изготвяне на баланса)

щ. д./тон

-

-

-

4,832

5,093

-5 %

Служители (средно)

 

6,408

6,301

2 %

6,355

6,317

1 %

 

* Корпоративни контролни параметри.

** Числото за 2015/16 е предложения дивидент.

 

Настоящият доклад може да включва леки отклонения в сборовете поради закръгляне.

 

Производство/количество

 

4-то тримесечие

 

 

Финансова година

 

2015/16

2014/15

Промяна

2015/16

2014/15

Промяна

Направление „Производство“

 

 

 

 

 

 

 

Количество концентрат

1,000 тона

584

563

3.7 %

2,156

2,295

-6.1 %

Вложен меден скрап/скрап от черна мед

1,000  тона

29

23

26.1 %

108

119

-9.2 %

Производство на сярна киселина

1,000 тона

565

534

5.8 %

2,068

2,200

-6.0 %

Производство на катоди

1,000 тона

146

156

-6.4 %

584

615

-5.0 %

Направление „Продукти от мед“

 

 

 

 

 

 

 

Вложен меден скрап/скрап от черна мед

1,000 тона

78

59

32.2 %

311

289

7.6 %

Количество KRS

1,000 тона

66

67

-1.5 %

254

269

-5.6 %

Производство на катоди

1,000 тона

124

127

-2.4 %

500

523

-4.4 %

Производство на заготовка за пръти

1,000 тона

170

194

-12.4 %

758

764

-0.8 %

Производство на профили

1,000 тона

40

41

-2.4 %

172

170

1.2 %

Производство на плоски прокати и специализирани проводници

1,000 тона

54

53

1.9 %

218

216

0.9 %

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.