• Home  ›
  • Новини и публикации  ›
  • Обявления  ›
  • Уведомление за инвестиционно предложение: Резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки

01/04/18

Уведомление за инвестиционно предложение: Резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Аурубис България” АД

гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на Резервен резервоар за съхранение на сярна киселина в склад за дребни пратки. Проектът ще се реализира само и единственно във вътрешността на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в частност, южно от резервоарния парк за сярна киселина), като няма да се извършват строително-монтажни работи по зелени площи, пътища и/или др. За логистика на новодоставяното оборудване ще се използват само съществуващите пътища в района на резервоарния парк.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Радослав Смилянов (специалист „Екологични разрешителни”); гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070; GSM 0878 505 175

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv(at)riew-sofia.org

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
Размер на шрифта
глосар
наот
Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.