02/28/19

Уведомление за инвестиционно предложение: Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис България” АД

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.)

„Аурубис България” АД

гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

Съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на промишлената площадка на „Аурубис България” АД. Проектът включва четири подобекта, които ще се реализират само и единственно във вътрешността на промишлената площадка на „Аурубис България” АД (в рамките на работните площадки на Металургично производство, ТЕЦ и Аналитични лаборатории), като няма да се извършват строително-монтажни работи по зелени площи, пътища и/или др. За логистика на новодоставяното оборудване ще се използват само съществуващите пътища и асфалтирани площадки.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Радослав Смилянов (специалист „Екологични разрешителни”); гр. Пирдоп, Промишлена зона 2070; GSM 0878 505 175

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv(at)riew-sofia.org

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС