08/25/17

Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария

На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС е издадено Решение №206-А0/2017г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за одобряване на доклад за безопасност на „Аурубис България“ АД. Дружеството е уведомено по чл. 116б, ал.1 ЗООС за издадено решение по чл. 116, ал.1 ЗООС с писмо на Изпълнителния директор на ИАОС с изх. № ПГА-2276/10.08.2017г. (вх.№19614/11.08.2017г.).