01/06/20

Групата „Аурубис“ обяви резултатите за финансовата 2018-2019 година

Хамбург. През финансовата 2018-2019 година Групата „Аурубис“ генерира оперативен резултат в размер на 192 милиона евро (за предходната финансова година: 329 милиона евро). Оперативният резултат беше засегнат по-специално от счетоводни ефекти - текуща загуба от обезценка в размер на 31 милиона евро в материалните запаси от мед, както и загуба от обезценка в размер на 20 милиона евро, призната в нетекущите активи за сегмента на плоско валцуваните продукти (FRP).

Значително по-ниските резултати от дейността поради планираните и непланирани спирания на производствената дейност за поддръжка в металургичните заводи също оказаха влияние, което, наред с други ефекти, доведе и до по-ниски приходи от такси за обработване и рафиниране. Разходите след прекратяването на инвестиционния проект „Комплексна металургия на бъдещето“ - Future Complex Metalurgy (FCM) оказаха въздействие върху резултата от финансовата година. По-високите разходи за енергия и по-слабото търсене на профили и плоско валцувани продукти също оказаха отрицателно въздействие.

Изпълнителният съвет и Надзорният съвет на Групата „Аурубис“ ще препоръчат дивидент в размер на 1.25 евро на акция на годишното Общо събрание на 27 февруари 2020 г. Ако акционерите приемат тази препоръка на годишното Общо събрание, коефициентът на изплащане ще бъде 41% (за предходната година: 26%) от консолидирания нетен резултат от дейността.

Цялото съобщение. 

 

 

Размер на шрифта
глосар
наот

Cookies
We only use necessary cookies on this website. Without these cookies, this website wouldn't function. We use no other cookies on this website. Tracking does not take place on this website. Additional information about the necessary cookies is available here.